Ewch Newyddion yr Annibynwyr Cymraeg

Apel Swdan

Mae Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, fel rhai enwadau eraill yng Nghymru, o bryd i'w gilydd yn gwneud Apel Fawr yn enw Cymorth Cristnogol er budd a lles rhywrai yng ngwledydd tlawd y byd. Yng Nghyfarfodydd Blynyddol yr Undeb ym 1997, cytunwyd mai i gefnogi nifer o brosiectau gwahanol yn Ne Swdan y byddai i'r Apel a gesglid yn ystod 1997-98 fynd. Gosodwyd nod i eglwysi enwad yr Annibynywyr Cymraeg o 100,000.

Anfonwyd un o weinidogion yr enwad, Y Parchg. Robin Wyn Samuel, Penybont-ar-Ogwr, i Dde Swdan am gyfnod i fod yn llygad-dyst i'r hyn a ddigwyddai yno, ac i'r angen yr oedd cynifer ynddo. Wedi iddo ddychwelyd, bu'n crwydro Cymru gan annerch cyfarfodydd a son am ei brofiadau. Ymroes llawer eglwys a chylch drwy ddulliau amrywiol i godi arian i hybu'r Apel.

Pan ddaeth Cyfarfodydd Blynyddol yr Undeb yn Nolgellau ym 1998, yr oedd y nod a osodwyd wedi ei basio, a rhyw 56,000 yn rhagor wedi ei gasglu. Dal i ddod i fewn y mae'r arian, ac ar adeg ysgrifennu'r geiriau hyn, y mae cyfanswm o 187185.00 wedi ei gasglu gan enwad yr Annibynwyr Cymraeg i Gymorth Cristnogol i'w ddefnyddio yn Ne Swdan.

Torri Tir Newydd yn Hanes yr Annibynwyr Cymraeg

Mae Undeb yr Annibynwyr Cymraeg wedi gwneud rhywbeth ym 1998 na wnaeth erioed yn ei hanes cyn hynny.

Dros lawer o flynyddoedd, anfonodd yr enwad genhadon, yn feibion a merched, i wasanaethu yn enw'r Efengyl mewn gwahanol rannau o'r byd. Cenhadon o blith yr Annibynwyr Cymraeg oedd cenhadon Protestannaidd cyntaf Ynys Madagascar. Cenhadwr o blith Annibynwyr Cymru oedd merthyr Cristionogol cyntaf Corea. Ond os anfonwyd llawer, ni wahoddwyd cenhadwr o dramor i Gymru gan yr Annibynwyr hyd eleni.

Ganol mis Mai 1998 daeth y Parchg. Hmar Sangkhuma o Eglwys Bresbyteraidd India gyda'i deulu i wasanaethu enwad yr Annibynwyr fel Ysgogydd Cenhadol. Dod a wna am gyfnod o ddwy flynedd. Yr oedd enw 'Cymru''n enw cyfarwydd iddo, gan mai cenhadon o Gymru - o Eglwys Bresbyteraidd Cymru - a fu'n gyfrifol am ddwyn yr Efengyl i Ogledd Ddwyrain India. Daw i ysgogi a hyrwyddo'r Annibynwyr yn eu cenhadaeth, gan rannu o wefr a phrofiad yr Eglwys mewn rhan arall o'r byd.