Eglwys Dewi Sant Caerdydd

Ficer: Y Parchedig Aled Edwards B.A., Hafod-lon, 51 Heath Park Avenue, Caerdydd, CF4 3RF. Ffn 01222) 751418.

e-bost i'r Ficer.

Cylchgrawn y Plwyf - Tachwedd 1998

Gwasanaethau mis Tachwedd

Sul 1 Tachwedd – Trindod 21 Gyl yr Holl Saint

8.00 a.m. Cymun Bendigaid

Gwasanaethir gan: Y ficer Darllenydd: W J Jones

10.30 a.m. Cymun ar Gn

Gwasanaethir gan: Y ficer Darllenydd: Judith Jones

6.00 p.m. Gosber ar thema:Y Saint

Gwasanaethir gan: Y ficer Darllenydd: Morfudd Stone Eccles 4 : 1 - 15 Datguddiad 7: 13 - diwedd

Sul 8 Tachwedd – Trindod 22 Sul y Cofio

8.00 a.m. Cymun Bendigaid

Gwasanaethir gan: Y ficer Darllenydd: D Rhys Jones

10.30 a.m. Boreol Weddi

Gwasanaethir gan: Y ficer Darllenydd: Margaret Jones Darlleniadau Sul y Cofio) Micah 4: 1 – 5 b) Rhuf. 8: 31 - diwedd

6.00 p.m. Cymun Bendigaid

Gwasanaethir gan: Ceri Davies, Coleg Sant Mihangel Darllenydd: John Watkins

Sul 15 Tachwedd Trindod 23

8.00 a.m. Cymun Bendigaid

Gwasanaethir gan: Y ficer Darllenydd: Frances Davies

10.30 a.m. Cymun Bendigaid

Gwasanaethir gan: Y ficer Darllenydd: Judith Poulson

6.00 p.m. Gosber

Gwasanaethir gan: Y ficer Darllenydd: Delyth Davies Eseciel. 1: 3 – 14, 22 –14 – diwedd 2 Corinthiaid, 3

Sul 22 Tachwedd, Sul o flaen Adfent

8.00 a.m. Cymun Bendigaid

Gwasanaethir gan: Y ficer Darllenydd: Margaret Gardner

10.30 a.m. Cymun Bendigaid Teuluol

Gwasanaethir gan y ficer

6.00 Gosber

Gwasanaethir gan: Y ficer Darllenydd: J Cyril Hughes Malachi 3: 16 – 4, diwedd Hebreaid 11, 17 – 12, 2

Sul 29 Tach., Sul Cyntaf yn Adfent

8.00 a.m. Cymun Bendigaid

Darllenydd: Dilys Hicks Eseia 2: 1 – 5 Salm 122 Rhuf. 13: 11 – 14 Mathew 24: 36 - 44 Gwasanaethir gan: Y ficer

10.30 a.m. Boreol Weddi

Gwasanaethir gan: Y ficer Salm 9: 1 - 8 Darllenydd: Wyn Mears Eseia 52: 1 – 12 Mathew 24: 15 – 28

6.00 Cymun Bendigaid

Gwasanaethir gan: Y ficer Darllenydd: Rosemary Davies Eseia 2: 1 – 5 Salm 122 Rhufeiniaid 13: 11 – 14 Mathew 24: 36 - 44

Yr ysgol Sul

Ni fydd ysgol Sul ar 22 Tachwedd pan fydd cymun teuluol. Rydym yn dal i apelio am gymorth athrawon a rhywun i ddysgu caneuon i’r plant.

Gwneud cyfamod

Mae arian fel y tlodion) gyda ni bob amser, ac mae’r pwysau ariannol ar ein heglwys yn drwm. Gan mai cynulleidfa fechan ydym, rhaid edrych ar bob ffordd o ychwanegu at ein hincwm. Mae John Watkins yn ein hatgoffa am un ffordd o wneud hynny. Dyma sydd ganddo i’w ddweud:

CYFAMODI

Mae’n bwysig i bob aelod sy’n talu treth incwm gyfamodi ei gyfraniadau i’r eglwys. Dyma pam. Mae’r eglwys yn cael ad-daliad treth incwm o 20% o gyfanswm eich cyfraniadau sydd wedi cael eich caniatd mewn cyfamod. Dyma ddwy enghraifft ichi o sut mae’r drefn yn gweithio:

Cyfraniadau’r flwyddyn 200 Ad-daliad treth incwm – 20% 40 Cyfanswm i’r eglwys 240 Cyfraniadau’r flwyddyn 500 Ad-daliad treth incwm – 20% 100 Cyfanswm i’r eglwys 600

Os nad ydych yn cyfamodi, cofiwch mai’r eglwys sydd ar ei cholled. Dydych chi ddim yn talu mwy o arian trwy gyfamodi ond mae cyfanswm eich cyfraniad blynyddol yn ychwanegu 20% trwy ad-daliad treth i’r eglwys. Os nad ych chi’n cyfamodi ar hyn o bryd ac os carech chi gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch Mrs Erith Davies 01222 620349). Os ych chi’n cyfamodi eisoes, beth am godi eich cyfamod? Mae costau’r eglwys yn codi trwy’r amser ac mae pob punt yn help. Eto, cysylltwch Mrs Erith Davies.

Gair at ddarllenwyr llithiau Cofiwch y bydd y drefn yn newid ychydig o’r Sul Cyntaf yn Adfent ymlaen.

Hafod Lon

Mae cartref ficer Dewi Sant, Hafod Lon, yn gyfarwydd i bob un ohonom, Ar gais y golygydd, mae Vincent Phillips yn rhoi hanes y ddarpariaeth a wnaeth aelodau’r eglwys o’r cychwyn cyntaf i sicrhau cartref i’r ficer a’i deulu.

Yr eglwys Gymraeg gyntaf

Cysegrwyd Eglwys Dewi Sant, Gerddi Howard, yr eglwys Gymraeg gyntaf a godwyd ar gyfer eglwyswyr Cymraeg eu hiaith ar 21 Hydref 1891. Yr oedd yr eglwyswyr Cymraeg hynny wedi bod yn addoli yn eu hiaith eu hunain cyn hynny mewn amrywiol fannau yn y ddinas. Cewch hanes diddorol yr achos yn llyfr y Parchedig Roger Lee Brown, Irish Scorn, English Pride and the Welsh Tongue a gyhoeddwyd yn 1987. Yn 1891 yr oedd Eglwys Dewi Sant ym mhlwyf Eglwys yr Holl Saint gyda’r Parchedig Andrew Hyslop, ficer yr Holl Saint yn gofalu am y ddwy eglwys. Ond ar Ragfyr 8 1922 gwnaed Dewi Sant yn blwyf ar wahn.

Cartref i’r ficer

Golygai hynny fod yn rhaid i’r gynulleidfa ddarparu cartref i’r ficer ac yn 15 Howard Gardens yr ymgartrefodd. T braf, cadarn sydd ar ei draed o hyd. Cawn y Canon D T Griffiths, ficer yr eglwys yn diolch i’r aelodau yn y Festri Basg 7 Ebrill 1923): ‘for having provided him with such a nice house. Getting a house so near to the church was a very wise policy.’

Yn 1935 penodwyd y Parchedig R M Rosser yn ficer yr eglwys. Yng nghyfarfod y Cyngor Plwyf Eglwysig CPE) ar gyfer 26 Chwefror 1935 cofnodir:’that the rent of the Vicarage [Howard Gardens] be collected by the Church Wardens.’

Ni fu’r ficer newydd a’i deulu yn byw yn y t a ddarparwyd yn Howard Gardens. Dywedid ei fod braidd yn llaith ac mae’n amlwg i’r ficer ei osod ar rent yr adeg yma a chofnodir bod peth helbul wedi bod yngln chasglu’r rhent hwnnw.

Cawn gofnod am 15 Tachwedd 1930 yn nodi: ‘The old Vicarage was sold for the sum of 750.’ Ond yr oedd rhaid cadw’r arian hyn at ddibenion yr eglwys: ’The money according to the renting of the trust commissions had to be invested in some way or other as as to be a benefit to the church.’

Yn fuan penderfynodd y CPE brynu eiddo ’r arian am 875, oddi wrth un o’r aelodau sef Mr Caxton Davies, un o wr blaenllaw Cwmni William Lewis, cwmni o argraffwyr – y gorau yng Nghymru yn l rhai – yn Heol Penarth. Nid yw’r cwmni yn bod bellach.

Yr oedd Caxton Davies ei hun wedi prynu’r t ar Ebrill 21 1936. Noda’r cofnod: ‘[he] had given Dewi Sant Church a very good bargain.’

Vicarage Fund

Ar hyd y blynyddoedd cyn prynu Hafod Lon darparwyd llety i’r Parchedig R M Rosser a’i deulu. Bellach gallent symud i d oedd yn eiddo i’r eglwys unwaith eto. Dengys y cofnodion fod yr aelodau ers ei sefydlu’n blwyf annibynnol wedi darparu cartref i’w ficer ac y mae’r cyfeiriadau at ‘Vicarage Fund’ yn dyst fod neilltuo arian i’r pwrpas hwn.

Yr oedd Hafod Lon o dan ofal Ymddiriedolwyr a benodwyd gan aelodau’r eglwys ac yr oeddynt yn atebol hefyd i’r Comisiynydd Elusennau am a weithredent. Mae trawsgludiant 30 Mawrth 1939 yn trosglwyddo’r t i’r Ymddiriedolwyr hyn. Ar Chwefror 22 1974 ceir trawsgludiant o rydd-dal y t iddynt hefyd. Yn ymarferol yr oedd unrhyw waith atgyweiriol yn llaw’r Pwyllgor Adeiladau ac fe drafodid yr hyn a gymeradwyent yn y CPE gan mai’r Cyngor hwnnw a roddai’r hawl i wario arian ar yr adeilad. Gan fod y rhan fwyaf o’r Ymddiriedolwyr yn aelodau o’r CPE gwyddent am yr hyn y bwriedid ei gyflawni.

Trosglwyddo’r adeilad

Ym mis Mawrth 1996 rhoddwyd gwybod i’r Ymddiriedolwyr fod y CPE am drosglwyddo Hafod Lon i Gorff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru yn Heol yr Eglwys Gadeiriol, Caerdydd. Golygai hynny y byddai’r corff hwnnw’n mynd yn gyfrifol am yr holl waith atgyweirio. Golygai hefyd y byddai’r eglwys yn gallu manteisio ar y swm arbennig yn y cwota a neilltuid ar gyfer gofalaeth persondai. Hyd yma ni chi Eglwys Dewi Sant yr un gostyngiad yn ei chwota er ei bod yn berchen ar ei ficerdy ei hun.

Ar nos Iau 25 Ebrill 1996 gofynnodd yr Ymddiriedolwyr am gyfarfod ar y cyd ’r CPE i sicrhau mai dyna oedd union ddymuniad y Cyngor ac i drafod oblygiadau’r trosglwyddo.

Cyfrifoldeb y Bwrdd

Wedi’r cyfarfod hwnnw cytunodd yr Ymddiriedolwyr dymuniad y Cyngor. Cafwyd prisiad swyddogol o’r t a throsglwyddo Hafod Lon i ofal Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru ar 7 Ionawr 1997. Bwrdd Persondai Esgobaeth Llandaf sy’n gweithredu’n ymarferol ar ran y Corff hwn a’r Bwrdd sy’n gyfrifol am yr atgyweirio a wnaed yno’n ddiweddar.

Yn l amodau’r dogfennau trosglwyddo geill aelodau Eglwys Dewi Sant gael y t yn l i’w gofal hwy ddydd a ddaw, pe dymunent hynny, ar l talu’r symiau priodol a nodir yn y gweithredoedd hyn.

Y cam olaf oedd penodi’r pum ymddiriedolwr newydd ar ran yr eglwys i arolygu’r hyn a wneir i’r t o hyn ymlaen. Gwnaed hynny mewn gweithred dyddiedig 14 Mawrth 1997.

Cyngor Plwyf yr Eglwys

Cyfarfu Cyngor Plwyf yr Eglwys yn Hafod Lon ar 24 Medi 1998. Trafodwyd nifer o faterion diddorol ynddo ac ni ellir manylu arnyn nhw nes y bydd y Cyngor Plwyf wedi eu pasio’n ffurfiol yn ei gyfarfod nesaf ar 22 Hydref, cyn y bydd y rhifyn hwn wedi ymddangos. Edrychwn yn fras ar rai ohonyn nhw, gan eu gosod, er hwylustod, o dan benawdau.

Mae arian yn broblem

Eglurodd cadeirydd y Panel Cyllid, John Watkins y bydd angen llawer o arian yn y dyfodol i dalu am atgyweiriadau angenrheidiol i ffabrig yr eglwys. Soniodd am ffyrdd o wneud hynny. ac mae’n sn am gyfamodi, yn y rhifyn hwn. Ond mae ffyrdd eraill…

Y Loteri Genedlaethol

Soniodd John Watkins am y loteri genedlaethol, pwnc llosg i amryw. Yn l y sn mae Eglwys Gadeiriol Tyddewi wedi derbyn 500,000 gan y loteri genedlaethol ar gyfer trwsio’r organ ond gwyddom fod llawer yn edrych at y loteri hon fel hapchwarae neu fwrw coelbren, ac na ddylai’r Eglwys yn gyffredinol ystyried arian a ddaw o ffynhonnell o’r fath.

Raffl

Soniodd hefyd am bosibiliadau cynnal raffl ond edrychai rhai ar hyn eto fel hapchwarae ofer ac na ddylai unrhyw eglwys ystyried y fath ffordd o godi arian. Dywedodd y ficer ei fod ef o’r farn y dylai’r gwahanol aelodau ddangos eu cariad at eu gwaredwr trwy gyfrannu tua 5% o’u hincwm yn uniongyrchol i’r eglwys yn hytrach na’i ddefnyddio ar gyfer raffl. Teimlai y byddai nifer o aelodau’r eglwys yn cytuno ag ef yn hyn o beth. Er nad oedd pawb yn erbyn raffl, teimlai rhai eraill nad oedd yn ffordd hwylus o godi arian sut bynnag gan mai’r rhai oedd yn ceisio gwerthu tocynnau oedd yn eu prynu yn y diwedd. Mynegwyd hefyd na ddylid gadael i raffl ddwyn unrhyw deimlad drwg i’r eglwys ac y dylai pawb fod yn unfrydol ynghylch unrhyw syniad. Mae’r Cyngor Plwyf i edrych yn ofalus ar hyn cyn mynd gam ymhellach ond byddai’n ddiddorol cael eich barn chi.

Codi tl am ddefnyddio’r eglwys a’r festri

Eglurwyd bod pobl yn defnyddio’r eglwys a’r festri o bryd i’w gilydd ar gyfer gwahanol achlysuron ond nad oes unrhyw system ynghylch codi tl ac unrhyw raddfeydd yn bodoli.

Penderfynwyd gofyn i’r panel cyllid lunio graddfeydd i’r Cyngor Plwyf eu hystyried. Byddai’r rhain wrth law wedyn pan ddeuai rhywun i ofyn am gael benthyg yr adeiladau ar gyfer angladd neu briodas neu bwyllgor.

Mae’r adeilad yn broblem

Mae’n dda bod gennym adeilad mawr a hardd i addoli ynddo yng nghanol y ddinas. Yn anffodus, mae adeilad o’r fath yn costio llawer o arian i’w gadw’n ddiddos a’i wresogi. Mae’n hyfryd gweld y coed o’i gwmpas, ond nid yw mor hyfryd gweld eu dail yn cael eu chwythu i’r landerau a’r cafnau gan eu blocio ac achosi tyfiant a gadael i ddr a lleithder fynd i ffabrig yr adeilad. Mae’n costio i’w glanhau.

Sn y gwynt yn chwythu

Mae’r gwynt yn chwythu lle y mynno, ond pan fydd yn chwythu dros eglwys Dewi Sant, mae’n rhy barod i chwythu llechi i ffwrdd a rhoi cyfle i’r dr fynd i mewn. Mae angen pobl arbennig i fynd i grib to’r prif adeilad i drwsio ac mae hynny’n costio arian.

Mellt a tharanau

Mae trydan yn ddefnyddiol dros ben, ond brawd bach iawn!) ydyw i’r fellten a gall greu llanast onid yw popeth yn iawn. Rhaid cael arbenigwyr i’w archwilio ar gyfer tystysgrif Iechyd a Diogelwch, a dyna alw am ragor eto o arian.

Ysgrifennydd y Cyngor Plwyf

Mae’r Cyngor Plwyf wedi dechrau edrych ar swydd ysgrifennydd y Cyngor Plwyf o gofio mai trwy ei gofnodion ef y cawn hanes yr eglwys drwy’r blynyddoedd. Mae rhai’n teimlo nad yw gwaith ysgrifennydd yn fwy na chadw cofnodion Cyngor Plwyf, ond mae eraill yn teimlo y dylai’r holl faterion ysgrifenyddol fynd trwyddo ef, fel ffordd o ddiogelu holl hanes yr eglwys i’r dyfodol.

Llithiadur Newydd

Dywedodd y ficer wrthym fod llithiadur newydd ar y gweill a chytunodd y Cyngor Plwyf i roi cynnig arno ar gychwyn Tymor yr Adfent a pharhau gydag ef am gyfnod arbrofol o chwe mis o leiaf. Mae’r ficer yn ei ddisgrifio yn y rhifyn hwn.

Priodas ac Ysgariad.

Mae hwn wedi bod yn bwnc llosg yn y byd Cristnogol trwy’r blynyddoedd. Yn ddiweddar, awgrymwyd y gallai aelod ffyddlon o’r eglwys ailbriodi yn yr eglwys honno. Mae hyn yn codi ambell gwestiwn yn syth, nid lleiaf, “Beth yw ffyddlon?” Gofynnwyd i’r ficer arfer ei ddoethineb yn hyn o beth a gweithredu fel y gwelai ef orau.

Ymddiriedolaeth Hafod Lon Gan fod Jane Ross wedi penderfynu ein gadael, mae angen un i weithredu fel ymddiriedolwr yn ei lle.

Ysgrifennydd adeiladau

Y ficer a gyflwynodd y mater hwn ac oherwydd prinder amser, nid yw wedi cael ei drafod yn llawn. Gwaith ysgrifenydd o'r fath fyddai cofnodi digwyddiadau a gynhelir yn yr eglwys. Daw rhagor am hyn ar l cyfarfod nesaf y Cyngor Plwyf.

Y Parchedig Ieuan Davies

Mae’n hysbys bod y Parchedig Ieuan Davies, wedi cyfnod llewyrchus, wedi gadael bugeiliaeth Eglwys Minny Street a mynd i fugeilio Eglwys y Tabernacl, Treforys. Teimlai’r Cyngor fod perthynas gynnes wedi datblygu rhwng eglwys Minny Street ac Eglwys Dewi Sant gyda’r blynyddoedd a bod llawer o’r clod am hynny iddo ef. Gofynnwyd i W J Jones anfon gair ato ar ran yr eglwys i ddymuno’r dda iddo yn ei ofalaeth newydd.

Rhywbeth i’ch dyddiadur

Nos Fawrth 2 Tachwedd: Cylch Trafod

Nos Fawrth 3 Tachwedd: Miri Minny Street yn Newi Sant

Nos Fawrth 10 Tachwedd: Cylch Trafod

Nos Iau 12 Tachwedd: 7.30 yn Bethel Rhiwbeina – Mawlgan dan ofal Y Parchedig Ganon Alan Luff Dan nawdd Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd)

Nos Fawrth 17 Tachwedd: Cylch Trafod

Bore Sadwrn 21 Tachwedd: Ebeneser. Bore Coffi a Ffair.

Sadwrn 21 Tachwedd: Os ych chi’n hoffi steddfod, cofiwch am steddfod Amgueddfa Werin Sain Ffagan ar y diwrnod hwn.

Nos Fawrth 24 Tachwedd: Cylch Trafod

Dydd Sadwrn 28 Tachwedd: 4.00 Datganiad ar organ Eglwys Dewi Sant gan Michael Hoeg

Nos Sul 29 Tachwedd: 7.00 yn y Tabernacl – Gwasanaeth carolau dan nawdd Cyngor Eglwysi Canol y Ddinas

Llyfr ar Beethoven

Mae David Wyn Jones, gr Ann Wyn Jones wedi cyhoeddi llyfr pwysig, Life and Music of Beethoven. Fe’i cyhoeddir gan Wasg Prifysgol Caergrawnt.

Bore Coffi a Ffair

Bore dydd Sadwrn 21 Hydref bydd bore coffi a ffair Cymorth Cristnogol yng nghapel Ebeneser, Ffordd Churchill. Bydd yn parhau o ddeg y bore tan ddeuddeg. Eglwys Dewi Sant fydd yn gyfrifol am y stondin gacennau, a bydd yno stondinau ystafell ymolchi, pethau Nadolig a raffl ymhlith pethau eraill Gallwch gael tocynnau, sy’n costio 50 ceiniog yr un, gan Dawn King neu Rosemary Davies.

Clychau Priodas

Bore Sul 11 Hydref, yn Eglwys Fethodistaidd Copleston Road, Llandaf, priodwyd Philip Laugharne ac Elaine Clee gan y Parchedigion Andy a Helen Syall. Yr organydd oedd Robert Court. Gwisgai Elaine ffrog ls binc a chariai flodau o’r un lliw. Bendithiwyd y briodas yn ddiweddarach yn Eglwys Dewi Sant gyda’r Parchedigion Aled Edwards a Maxwell Evans yn gweinyddu. Bu bwffe i ddilyn yng Ngwesty’r Parc. Bydd Philip ac Elaine yn ymgartrefu yn Radyr Cheyne.

Dathlu’r Cynhaeaf

Bu cryn lwyddiant ar ddathlu’r cynhaeaf eleni. Daeth tri dwsin ynghyd i’r swper cynhaeaf yn y neuadd ar 1 Hydref i fwynhau gwledd oedd wedi ei pharatoi gan y gwragedd ifanc. Cafwyd eitemau gwirioneddol dda i’n diddanu gan Gr Merched Llandaf o dan arweinyddiaeth Sin Schultz, cr sydd wedi ei ddewis i gystadlu yng Nghystadleuaeth Sainsbury ym mis Tachwedd. Dymunwn yn dda iddo. Gwnaed 88 o elw ar y noson.

Roedd tua chant yn cymuno yn y gwasanaeth diolchgarwch ar y 4ydd o Hydref. Pregethwyd yn rymus gan Mrs Cath Williams mewn gwasanaeth oedd dan ofal Y Parchedig Aled Edwards. Darllenwyd y llithiau gan Dawn King a gweinyddwyd y cymun gan Y Parchedig Maxwell Evans yn cael ei gynorthwyo gan Eunice Iddles a’r Gwir Barchedig Cledan Mears. Cafwyd canu godidog yn ystod y gwasanaeth a rhaid diolch i’r organydd a’n cr-feisrt am eu llafur caled. Diolch hefyd i’r cyfeillion fu’n addurno’r eglwys. Roedd yn wirioneddol brydferth. Mae’r bwydydd a gasglwyd wedi eu hanfon i Romania lle mae galw mawr amdanyn nhw.

Dal i wella

Roeddem yn falch deall bod rhai o’n haelodau’n dal i wella wedi salwch diweddar. Priodol yw cofio am Mrs Lil Rees, Miss Griffle Price Jones a Mrs Harriet Davies. Mae Mrs Morfudd Stone gryn dipyn yn well erbyn hyn ond cydymdeimlwn hi yn ei phrofedigaeth o golli ei chwaer yng nghyfraith yn ddiweddar. Bu Miss Marian Richards yn ysbyty Llandochau am gyfnod a braf yw cael ei chroesawu’n l i’n plith. Mae Doreen Fairclough yn ddigon diddan yng nghartref Sant Alban, Sblott ar l gwaeledd blin. Dewch yn llu i gefnogi’r achos da hwn.

Noson Cymdeithas y Beibl

Ar 7 Hydref bu gwasanaeth a ffair i ddilyn) er budd Cymdeithas y Beibl Adran Chwirorydd Eglwysi Caerdydd).

’n heglwys ni yn westai eleni braf oedd gweld cynrychiolaeth gref o wahanol eglwysi’r ddinas. Ar l gair o groeso gan y Llywydd, Mrs Rosalyn Williams, aeth y gwasanaeth yn ei flaen gyda darlleniadau dwyieithog gan Falmai Griffiths a Dawn King. Yna eitem yr un gan Catrin Mears a Judith Poulson, un yn adrodd a’r llall yn canu. Roedd cyflwyniad y pedair yn feistrolgar a graenus.

Cyfeiliodd Marian Fairclough yn ei ffordd ddisgybledig ei hun. Y pregethwr gwadd eleni oedd Y Parchedig Aled Edwards a phregethodd ar y thema: “Y Gair i’r Bobl a’r Bobl i’r Gair.” Roedd pob gair yn llygad ei le. Wedyn i’r neuadd i fanteisio ar fargeinion y stondinau ac i flasu’r coffi a baratowyd gan Megan Davies a’i chriw gweithgar. Roedd y neuadd yn llawn dop, y cwmni’n hapus a’r naws yn wresog. Diwedd y gn yw’r geiniog a’r cyfanswm a gafwyd wrth i’r papur hwn fynd i’r wasg oedd 877. Margaret Jones a Sali Davies oedd yn gyfrifol am yr holl drefniadau.

Ennill Doethuriaeth

Estynnwn ein llongyfarchion cynhesaf i Julie Wilcox, Prospect Drive, Llandaf, ar ennill ei doethuriaeth mewn seicoleg clinigol. Mae hon yn radd ddiddorol trwy fod yr un sy’n ei hennill yn gweithio am dair blynedd yn y maes cyn ei hennill. Mae Julie yn gweithio hanner ei dyddiau gwaith yn Ysbyty Rookwood a’r hanner arall yng Ngwasanaethau’r Henoed yn Heol Don. Mae’n hanu o Solfach ond wedi treulio ymron ugain mlynedd yng Nghaerdydd, gyda’i gr, Richard, a ddaw o Dyddewi a’u plant, Daniel a Helena.

The IncorporatedAssociation of Organists

Mae’r Gymdeithas hon yn cwrdd yn Eglwys Dewi Sant ar y Sadwrn 28 Tachwedd. Diben y cyfarfod yw sefydlu Cangen De-ddwyrain Cymru o’r Gymdeithas. Bydd y cyfarfod yn dechrau am 2.30. Bydd te am 3.30 ac yn dilyn am 4.00 bydd datganiad ar yr organ gan Michael Hoeg, Dirprwy Organydd a Chr-feistr Eglwys Gadeiriol Llandaf. Mae’r mynediad i’r datganiad am ddim. Os ych chi am ragor o fanylion cysylltwch Marian Fairclough neu John Watkin.

Gair gan y Ficer

Annwyl gyfeillion,

Pleser a braint yw cael eich cyfarch ar drothwy tymor yr Adfent. Yn ystod yr wythnosau nesaf hyn gobeithiaf fanteisio ar y cyfle i ymweld phob cartref sydd dan fy ngofal. Er mwyn gweld pawb, y mae’n rhaid imi ddechrau yn gynnar. Ymddiheuriadau felly os y byddwch yn derbyn cerdyn Nadolig ym mis Tachwedd.

Gofynnwyd imi ddweud gair am y llithiadur newydd. Fel y gwelwch mewn man arall, penderfynodd Cyngor Plwyf yr Eglwys y byddem yn defnyddio’r Revised Common Lectionary am gyfnod arbrofol o chwe mis o Sul Cyntaf yr Adfent ymlaen. Mae’r llithiadur hwn wedi ei awdurdodi gan yr Eglwys yng Nghymru a phob talaith Anglicanaidd arall yn Ynysoedd Prydain. Y mae’n cael ei ddefnyddio mewn nifer helaeth o wledydd.

Hyd yma buom yn defnyddio rhai o’r darlleniadau hyn ar gyfer y Foreol a’r Hwyrol Weddi. I elwa’n llawn ar gryfderau’r llithiadur newydd hwn mae’n hanfodol ein bod yn cyplysu’r darlleniadau a osodir ar gyfer y Cymun Bendigaid a’r Foreol a’r Hwyrol Weddi. Fel y byddwch yn gweld, ceir dilyniant a phatrwm i’r darlleniadau hyn. Yn gynyddol, darperir adnoddau arbennig sy’n rhedeg yn gyfochrog ’r llithiadur newydd. Awgrymir gwersi ar gyfer ysgolion Sul, ymbiliadau pwrpasol ac emynau addas.

Mae’r llithiadur newydd yn rhedeg ar gylch tair blynedd. Golyga hyn y byddwn yn clywed llawer mwy o’r ysgrythur mewn gwasanaethau. Ceir amrywiaeth o flwyddyn i flwyddyn. Yn sgil yr arbrawf hwn byddwch yn sylwi ar nifer o wahaniaethau ymarferol: Weithiau bydd yr enwau a roddir i’r Suliau’n wahanol. Yn ystod y Cymun Bendigaid bydd y salm yn dilyn y darlleniad o’r Hen Destament Defnyddir y Beibl Cymraeg Newydd ar gyfer y darlleniadau. Er mwyn hwyluso rhediad yr arbrawf hwn byddaf yn darparu taflen wythnosol fydd yn cynnwys y darlleniadau ar gyfer y Cymun Bendigaid, y colect ar gyfer y Sul, yr ymbiliau a’r cyhoeddiadau. Yr eiddoch yng Nghrist Aled Edwards Ficer)

Yn l i'r dudalen gyntaf