Pizzas

Margherita - with tomato, mushrooms, oregano, mozzarella cheese.

Quatro Stagioni - (Four Seasons) with tomato, salami, ham, onions, mushrooms, oregano, mozzarella cheese.

Marinara (Seafood) with prawns, mussels, tuna, mozzarella cheese.

Vegetarian - with spinach, peppers, mushrooms, tomato, mozzarella cheese

 

Back