Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Greek words in blue type are neologisms!

Α

 

ἀβίωτος

unliveable, no life at all

ἄγαλμα, τό

statue

ἄγαν

excessively, too much

ἀγανακτέω

I grow annoyed

ἀγαπητός

beloved

ἀγγελία, ἡ

news

ἀγγέλλω

I announce, report

ἄγγος

bucket, bin

ἀγέννης

ignoble, common

ἄγκαλαι, αἱ

arms

ἄγκυρα, ἡ

anchor

ἀγλαυκόπληκτος

untroubled by owls

ἀγνοέω

I do not know

ἄγνωστος, ἄγνωτος

unknown

ἀγορά, ἡ

market-place, town-centre

ἀγοράζω

I shop

ἀγορεύω

I talk

ἄγριος

savage, wild, fierce

ἀγριόω

I enrage

῾Αγριώδης

Hagrid

ἀγρυπνέω

I lie awake

ἄγω

I do, drive, celebrate

ἀγωνιστικός

for racing, competitive

ἀδάπανος

inexpensive, cheap

ἀδελφή, ἡ

sister

ἀδελφιδοῦς, ὁ

nephew

ἄδηλος

unclear, hard to see

ἀδύνατος

impossible

ᾄδω

I sing

ἀεί

always

ἀερόβολον ὅπλον

air gun

ἀεροδόνητος

airborne

ἀερόσκαφος, τό

"air-boat", plane

ἀετός, ὁ

eagle

ἀηδία, ἡ

unpleasantness

ἄθλιος

miserable, wretched

ἄθροος

dense, close together

ἀθυμέω

I despair, am despondent

ἀθυμία, ἡ

gloom, despair, misery

αἰκίζομαι

I torment

αἴλουρος, ὁ

cat

αἱμασιά, ἡ

wall, hedge

αἴρω

I raise, lift up

αἰσθάνομαι

I perceive, notice

αἰσχύνομαι

I am ashamed, feel shame

αἰτέω

beg, ask for

αἰτία, ἡ

reason, cause

αἴτιος

responsible, to blame, guilty

Αἰτναῖος

the size of Mount Etna, very big

αἰωρέομαι

I float in the air, hover, swing

ἀκάθαρτος

unclean, filthy

ἀκαρεῖ / ἐν ἀκαρεῖ

in an instant

ἀκέραιος

untouched

ἀκεσφόρος

healing

ἀκίνδυνος

without danger, in safety

ἀκίνητος

motionless

ἀκολασία, ἡ

indiscipline, chaos

ἀκόλαστος

naughty

ἀκονιτί

easily (without dust)

ἄκουρος

unshaven

ἀκούσιος

unwilling, reluctant

ἀκούω

I hear, listen

ἄκρατος, ὁ

neat wine

ἀκριβεία, ἡ

accuracy

ἀκριβῶς

accurately

ἀκροάομαι

I hear

ἄκρος

top

ἀκτένιστος

uncombed, unkempt

ἀλαζονεία,ἡ

quackery, rubbish

ἀλεαίνω

I warm up

ἀλείφω

I smear, spread

ἀληθής

true

ἀληθινός

genuine, real

ἀληθῶς

truly

ἁλίσκομαι

I get caught

ἀλιτήριος

destructive, accursed

ἀλλά

but

ἀλλαντοπώλης, ὁ

sausage-seller

ἄλληλοι

each other

ἀλλοῖος

alien, different

ἅλλομαι

I jump

ἄλλος

other

ἄλλοσε

elsewhere

ἄλλοτε

sometimes

ἄλλως τε καί

especially

ἁλούς

having been caught

ἄλφιτα, τά

cereal

ἅμα; ἅμ᾽ ἡλίῳ

at the same time; at dawn

ἁμαρτάνω

I miss, make a mistake, lose

ἁμάρτημα, τό

mistake, error

ἅμαξα, ἡ

cart

ἁμάξιτος, ἡ

main road

ἀμαυρός

dark

ἀμείνων

better

ἀμελέω

I do not care, neglect, leave

ἀμεμπτός

unblamed, perfect

ἀμηχανέω

I worry, am at a loss

ἅμμα, ἅμματος, τό

knot

ἄμορφος

ugly, shapeless

ἄμουσος

jarring, discordant

ἀμπέχομαι

I dress, am dressed

ἀμύγαλος

unmuggle, non-muggle

ἄμυλος, ὁ

cake

ἀμφί

around, about

ἀμφισβητέω

I dispute, debate, argue

ἀμφότεροι

both

ἄμφω

both

ἄν

= would, might

ἀνά

up, throughout

ἄνα

get up! Up!

ἀναβαίνω

I go up

ἀναβιβάζω

I push, force

ἀναβοάω

I shout

ἀναγιγνώσκω

I read

ἀναγκάζω

I force, compel

ἀναγκή, ἡ

necessity

ἀναγκαῖος, ὁ

relation

ἀναγνώστης, ὁ

reader

ἀναιδεία, ἡ

shamelessness

ἀναίσθητος

without feeling

ἀναιρέομαι

I take in, foster

ἀναιρέω

I remove, take off

ἀνακαγκάζω

I burst out laughing

ἀνακύπτω

I pop up

ἀναλαμβάνω

I continue (speaking)

ἀναμιμνήσκομαι

I remember

ἀνάμνησις, ἡ

memory, recollection

ἀνανεύω

I nod upwards, say no

ἄναντα

uphill

ἀναπηδάω

I jump up

ἀναπτήριον, τό

lighter

ἀναπτοέω

I beat, pound, flutter (heart)

ἀνάπτω

I light

ἀναρριχάομαι

I clamber

ἀνασπάω

I twitch

ἀνατετραμμένοι

having turned over

ἀναφύω

I grow back

ἀναχωρέω

I retreat, go back

ἀνδρῶν, ὁ

men's quarters

ἀνέδην

utterly

ἀνεδήσατο

She fixed up (her hair)

ἀνεκτός

bearable

ἀνέλπιστος

unexpected, unforeseen

ἄνεμος, ὁ

wind

ἀνερευνάω

I search for

ἀνεσπακώς

having twitched

ἀνέψιος, ὁ

cousin

ἀνέῳξα

I opened

ἀνήρ, ἀνδρός ὁ

man, male

ἀνθρωπίσκος, ὁ

little man

ἀνθρωποείδης

man-like, humanoid

ἀνθρωπόκτονος

man-killing

ἄνθρωπος, ὁ / ἡ

human, man, person

ἀνίστημι

I stand up

ἀνιστορέω

I ask questions, enquire

ἀνόητος

unintelligent

ἀνοίγνυμι

I open

ἀνοιμόζω

I wail aloud

ἀνόμοιος

unlike, different

ἀνορθόω

I set straight, repair

ἀνταγωνίζομαι

I compete

ἀντεπιτίθημι

I send in reply

ἀντεροῦσα

about to reply (fem)

ἀντί

instead of, in return for

ἀντιβολέω

I beg, beseech

ἀντιγράφω

I write back

ἀντιλέγω

I argue

ἀντιπαταγέω

I say in reply

ἀντιφθέγγομαι

I roar back

ἄνω

up

ἀνωφελής

useless

ἄξιος

worthy

ἀξιόω

I ask, think

ἀόρατος

unseen, invisible

ἀπᾴδω

I clash

ἀπαιτέω

I demand

ἀπαλλάττω

I remove, separate

ἁπαλός

soft

ἀπαμύνομαι

I defend myself, resist

ἀπανίστημι

I stand off, stand back

ἅπαξ

once, one time

ἅπας, ἅπασα, ἅπαν

all (same as πᾶς )

ἀπέβη

went away see ἀποβαίνω

ἄπειμι

I am away, absent

ἀπεῖρξαι

to exclude

ἀπελαύνω

I drive away

ἀπεργάζομαι

I complete

ἀπερισκέπτως

without thinking, unthinkingly

ἀπέρχομαι

I go away, leave

ἀπέχω

I am distant

ἀπέχομαι

I hold back, restrain myself

ἀπῆλθε(ν)

went away; see ἀπέρχομα

ἄπιθι

go away!

ἀπιστέω

I disbelieve

ἄπιστος

incredible

ἁπλόω

I unfold

ἀπό, ἀπ᾽, ἀφ᾽

from

ἀποβαίνω

I go away, leave

ἀποβάλλω

I throw (away)

ἀποβεβλημένος

cast off

ἀποδάκνω

I bite off

ἀποδημέω

I am away, not at home

ἀποδίδωμι

I give back, return

ἀπόδοσις, ἡ

payment

ἀπόζω

I stink

ἀποθνῄσκω

I die, am killed

ἀποκνέω

I hesitate, dither

ἀποκοιμάομαι

I go to sleep

ἀπόκοιτος

out of bed

ἀποκρίνομαι

I answer, reply

ἀποκρύπτω

I hide, conceal

ἀποκτείνω

I kill

ἀποκωλύω

I prevent

ἀπολαύω

I enjoy

ἀπόλοιο

may you come to a bad end!

ἀπομύττω

I wipe (my nose)

ἀποπνίγω

I choke

ἀπορέω

I am at a loss, upset, bewildered

ἀπόρρητος

secret, forbidden

ἀπορρίπτω

I throw away

aἀποσιωπάω

I go quiet, fall silent

ἀποστάζω

I distil

ἀποστρέφω

I twist, hold back

ἀποτίθημι

I put away

ἀποτίλλω

I pull out (hairs)

ἀποχρᾷ μοι

it is enough for me

ἀπροθύμως

unenthusiastically

ἀπροσδόκητος

unexpected

ἅπτομαι

I touch

ἄρα

then, after all, therefore

ἆρα

(question follows)

ἀράττω

I smash

ἀράχνη, ἡ

spider

ἀρβύλη, ἡ

shoe

ἀργύριον, τό

money, silver

ἀργυροῦς

(made of) silver

ἁρειοκυνηγία, ἡ

Harry-hunting

῞Αρειος

Harry (the warrior, man of Ares)

ἀρεσκόντως

pleasingly

ἀρέσκω

I please

ἀριθμέω

I count

ἀριθμός, ὁ

number

ἀρίστερος

left, left-hand

ἄριστον, τό

first meal; breakfast, lunch

ἀριστοποιέομαι

I make myself breakfast

ἄριστος

best

ἅρμα, τό

chariot

ἅρμα μάχης, τό

tank

ἁρμόζω

I fit

ἆρ᾽ οὐ;

surely?

ἄρουρα, ἡ

countryside, cultivated land

ἁρπάζω

I snatch, grab

ἄρρητος

unspoken, not to be spoken

ἄρτι

recently, just now

ἀρτοπωλίς, ἡ

baker (female)

ἀρτοπωλίον, τό

bakery

ἄρτος, ὁ

bread

ἀρχαῖος

old, ancient

ἀρχή, ἡ

beginning

ἄρχω

I begin, am first, rule

ἄσαρκος

fleshless, skinny

ἀσκέω

I practise, exercise

ἀσθενής

weak

ἀσμαίνω

I pant

ἀσκαρδαμυκτί

unblinkingly

ἄσμενος

glad, pleased

ἀστήρ, ὁ

star

ἀστὴρ πλανήτης

wandering star, planet

ἀστραπή, ἡ

lightning flash

ἀσύνετος

unintelligent

ἀσφαλεία, ἡ

safety

ἀτάρ

yet, but, however

ἅτε

since, as, because

ἀτενής

intent, with concentration

ἀτενίζω

I stare

ἀτερπής

unpleasant

ἀτέχνως

simply, just

ἀτοπία, ἡ

strangeness

ἄτοπος

strange

ᾄττω

I dart, move quickly, flash

αὖ, αὖθις

again

αὐγή, ἡ

sunlight

αὐδάω

I speak

αὐθήμερον

on that day

αὔλειος,ἡ

front door

αὐλή, ἡ

hall

αὔριον

tomorrow

αὐτίκα

for example, then

αὐτόθι

there

αὐτοκίνητον, τό

self-propelled thing, automobile

αὐτόν, αὐτήν, αὐτό

him, her, it

αὐτός; ὁ αὐτός

self; the same

αὐτόσε

there, thither

αὐτούς, αὐτάς, αὐτά

them

αὔχην, ὁ

neck

αὐχμηρός

dusty, filthy, squalid

ἀφανίζω

I make disappear

ἀφαρπάζω

I snatch from

ἀφελκω

I snatch away

ἀφελῶς

simply

ἀφθόνως

unrestrainedly, generously

ἀφικνέομαι

I arrive

ἀφίσταμαι

I stand apart

ἄφνω

suddenly

ἄφοδος, ἡ

lavatory

ἀφόρητος

unbearable

ἀφρόγαλα, τό

frothed milk

ἀφρός, ὁ

spray, foam

ἄφρων

mad, insane

ἀφύλακτος

unguarded

ἄχαρις

unattractive

ἄχρους

colourless

ἄψορρον

back again, backwards

ἀψοφητί

noiselessly, without a sound

Β

 

βαδίζω

I proceed, walk

βάθρον,τό

seat, chair

βαθύς

deep

βαίνω

I come, go

βάκτρον, τό

stick

βαλάνειον, τό

bathroom

βάλλω

I throw

βάπτω

I dip, dye

βαρβαρικός

foreign, strange

βάρβαρος, ὁ

foreigner, stranger

βάρος,τό

weight

βαρύνομαι

I am weighed down, upset

βαρύς

heavy

βδελυρός

loathsome, vile

βδελύττομαι

I feel nausea, detest

βέβαιος

firm, strong

βεβαίως

firmly

βέλτιστος

best

βελτίων

better

βιάζομαι

I force, compel

βιαίως

strongly

βιβλιοθήκη, ἡ

library

βιβλίον, τό

book

βιβλιοφύλαξ

archivist, librarian

βίβλος, ἡ

book

βίντεο, τό

video, VCR

βίος, ὁ

life

βλακεία, ἡ

stupidity

βλακικός

stupid

βλάξ

stupid

βλάπτω

I harm, hurt, damage

βλέπω

I look

βόας, ὁ

boa

βοάω

I shout

βομβάξ

wow!

βομβέω

make a noise, boom, buzz

βόμβος, ὁ

bang, boom, loud noise

βορβορυγμός, ὁ

rumbling

βούπαις

big boy, fatso

βούλευμα, τό

plan, scheme

βουλευτής, ὁ

councillor

βουλεύω

I consult, advise, plan

βουλιμία, ἡ

extreme hunger

βούλομαι

I wish, want

βραδέως

slowly

βραδύνομαι

I am slow, late

βραχίων, βραχίονος, ὁ

arm

βρέμω; βρέμομαι

I make a noise

βρέφος, τό

baby

βρεφύλλιον, τό

baby

βρέχω

I soak, make wet

βροντήματα, τά

rumbles of thunder

βωμολοχία, ἡ

nonsense, tomfoolery

Γ

 

γαία, ἡ

earth, land

γάλα, γάλακτος, τό

milk

γαλακτοπωλεῖον, τό

dairy

γαλεώτης, ὁ

lizard

γαλῆ, ἡ

weasel, polecat, badger etc

γάρ

for

γαστήρ, γαστρός, ἡ

stomach

γε

(emphasises the word it follows)

γέγηθα

I rejoice

γείτων, γείτονος, ὁ

neighbour

γελάω

I laugh

γελοῖος

ridiculous, stupid

γέλως, γέλωτος, ὁ

laughter, ridicule

γεμίζω

I load

γέμω

I am loaded, burdened

γενέθλια, τά

birthday

γένειον, τό

chin, beard

γένναιος

noble

γεννάω

I give birth to

γένος, τό

family

γεραίτερος

older

γέρανος, ὁ

crane

γέρων, γέροντος ὁ

old man

γεύομαι

I taste

γέφυρα, ἡ

bridge

γεωγραφέω

I make a geographical desription

γή, ἡ

earth, land

γίγας, γίγαντος, ὁ

giant

γίγνομαι

I come to be, become, grow

γιγνώσκω

I know, recognise, find out

γλαυκός

grey-green

γλαυκόφορος

owl-carrying, full of owls

γλαυκόμματος

green-eyed

γλαῦξ, γλαῦκος, ἡ

owl

γλισχρός

sticky

γλίχομαι

I long for, covet

γλυκύπικρος

bitter-sweet

γλυκύς

sweet

γλύκυσμα, τό

a sweet

γνύξ

on one's knees

γνώμη, ἡ

opinion

γνωρίζω

I recognise

γογγυλίς, γογγυλίδος, ἡ(

beetroot

γογγύλος

round

γόμφος, ὁ

nail

γονεύς, ὁ

parent

γόνυ, γόνατος, τό

knee

γόος, ὁ

scream, cry

γοργωπός

glaring (Gordon)

γοῦν

at least, at any rate

γράμματα, τά

letters, writing

γραμματεύς, ὁ

secretary

γραμματοκιβώτιον, τό

letter-box

γραμματόσημον, τό

stamp

γραῦς, γραός, ἡ

old woman, crone

γραφή, ἡ

picture, writing

γράφω

I write, draw

γύη, ἡ

land, plot, bed

γυμνάζομαι

I exercise, train

γυμνόω

I bare, strip

γύναιον, τό

woman

γυνή, γυναικός, ἡ

woman, wife

γωνία, ἡ

corner

Δ

 

δαιμόνιος

divine, god-like (ironic)

δάκρυον, τό

tear

δακρυρροέω

I stream with tears

δακρύω

I weep

δακτυλοδεικτέω

I point with the finger

δάκτυλος, ὁ

finger

δάσκιος

bushy

δασύς

thick, dense, shaggy

δέ, δ᾽

and, but, however

δέδια

I fear

δεδομένος

given

δεῖ

it is necessary

δείκνυμι

I show, point to

δείλη, ἡ

afternoon

δειπνέω

I dine, have dinner

δεῖνα, ὁ

so-and-so

δεινός

terrible, strange, clever

δέκα

ten

δέκατος

tenth

δελτάριον, τό

small tablet, card

δελφάκιον, τό

pig

δελφινάριον, τό

small dolphin

δεξιά, ἡ

right hand

δέννος, ὁ

disgrace (Dennis )

δέον; ἐς τὸ δέον

it being necessary; for a necessary purpose

δεῦρο

here, hither

Δευτέρα, ἡ

Monday

δευτερολεπτόν, τό

second (time)

δεύτερος

second

δέχομαι

I receive, accept

δή

indeed

δηλαδή

clearly

δηλονότι

clearly

δῆλος

clear, obvious

δημητριακά, τά

cereal

δῆμος, ὁ

people, community

δημόσιος

public

δήπου

presumably, of course

δῆτα

(stronger form of δή)

διά

through, because of

διαβρέχω

I wet, soak

διαθρύπτω

I corrupt, spoil

δίαιτα, ἡ

way of life; room, office

διαιτάομαι

I live, spend my life

διακαίω

I burn, set on fire

διάκειμαι

I am disposed, am naturally

διαλέγομαι

I converse, chat

διαλογίζομαι

I reason, work out

διαλύω

I dissolve, abolish

διάμετρος

opposite

διαπέμπω

I send, dispatch

διαπνέω

I blow through

διαπολεμέω

I make war

διαπορθέω

I sack

διαπτύττω

I unfold, open

διαρρήγνυμι

I smash

διασείω

I shake, wave

διασκοπέω

I look

διασῴζω

I save, rescue

διὰ τί

why

διατριβή, ἡ

activity, pursuit

διατρίβω

spend (time)

διαφανής

transparent

διαφέρω

I differ

διαφθείρω

I destroy; κατ᾽ἄκρας = utterly

διαφύγη, ἡ

escape

διαφωτίζω

I illuminate, light up

διδασκαλεῖον, τό

school

διδάσκω

I teach, explain

δίδωμι

I give

διέλκω

I pull apart

διενεγκεῖν from διαφέρω

to differ

διεξῄει

went through, explained (he)

διεσπαρμένος

scattered, spread

διεστηκός, τό

gap

διεστραμμένος

bent, twisted

διετεθρύλητο

it is rumoured

διημερεύω

I spend the day

δίκην

like

δίκην δίδωμι

I get punished

δίκυκλος

having two wheels

Διμπλόδωρος, ὁ

Dumbledore

διοδός, ἡ

passage, corridor, short cut

δίοπτρον, τό

thing for seeing through

δι᾽ ὀργῆς ἔχω

I am angry with ...

διορίζω

I separate, tell the difference

διόπερ; διό

therefore, and so

διότι

because

διπλάσιος

double

διπλοῦς

double

δίς

twice

διφθέρα, ἡ

leather

δίφρος, ὁ

chair

διψάω

I am thirsty

διώκω

I chase, pursue

δοκεῖ

it seems (good)

δολιχαύχην

long-necked

δολιχός

long

δοξάζω

I imagine, think

δοτέος

must be given

δουλοπρεπής

fit for a slave, vulgar

δ᾽ οὖν

at any rate, however

δοῦπος, ὁ

loud noise, thump

Δουρσλεία, ἡ

Mrs Dursley

Δούρσλειος, ὁ

Mr Dursley

Δουδλιδίον, τό

Duddikins

Δουδλικός

Dudleyish

Δούδλιος, ὁ

Dudley

δοχεῖον, τό

receptacle, bin

δράκων, δράκοντος ὁ

snake

δραμών

running, having run (see τρέχω)

τί δραστέον;

what's to be done?

δράω

I do

δριμὺ βλέπω

I look daggers

δρομικός

good at running, fast

δρόμος, ὁ

run

δύναμαι

I can, am able

δύναμις, ἡ

power

δυνατός

powerful, important

δύω

two

δυσκολαίνω

I am bad tempered

δυσκόλως ἔχω

I am bad tempered

δύσμορφος

ugly

δυσπινής

squalid

δύσπνους

out of breath

δυστυχέω

I am unlucky

δύσφημος

unlucky

δυσχεραίνω

I grumble, complain

δυσχερῶς

uncomfortably, complainingly

δυσωδής

smelly

δώδεκα

twelve

δωδεκάκις

twelve times

δωμάτιον, τό

room

δωρέω

I give

δῶρον, τό

present, gift

Ε

 

ἐάν

if

ἑαυτόν, ἑαυτούς

himself, themselves

ἐάω

I allow

ἑβδομάς, ἡ

week

ἔβη

went, came (he/she)

ἔβλεψε

looked (he/she)

ἔγγυθεν

from nearby

ἐγγύτατος

nearest

ἐγείρομαι

I awaken

ἐγερτήριον ὡρολόγιον, τό

alarm-clock

ἐγκαλέω

I challenge, crtiticise

ἐγκεχαραγμένος

engraved, embossed

ἐγκλείω

I enclose

ἐγχαράττω

I inscribe, emboss

ἐγχειρέω

I try, set my hand to

ἐγώ, ἔγωγε

I

ἐγῷδα

I know

ἔδαφος, τό

floor, ground

ἐδέσματα, τά

eats, food

ἕδρα, ἡ

home, seat

ἐδώδιμος

edible

ἐθέλω

I wish, want

ἔθος, τό

habit; ὡς ἔθος = as usual

ἔθρεψε

brought up; see τρέφω

εἰ

if

εἶδε, εἶδον

he saw, they saw

εἶδος, τό

appearance

εἰδώς

knowing

εἶἑν

well! hmmph!

εἰκάζω

I guess

εἴκελος

like, resembling

εἰκῆ

randomly

εἰκός

possibly, perhaps, maybe

εἴκοσι

twenty

εἰκότως

naturally, reasonably

εἰκών, εἰκόνος, ἡ

statue, image

εἴληφα

I have received, taken

εἶναι

to be

εἰπεῖν

to say (see λέγω)

εἴργω

I shut in, imprison

εἰρημένος

mentioned, spoken of

εἰρωνεύομαι

I pretend to be ignorant

εἰς, ἐς

into

εἷς, μία, ἕν

one

εἰσέρχομαι

I enter, go in

εἰσῄει

entered (he/she)

εἴσοδος, ἡ

entrance

εἰς τὸ καλόν

bye! cheers!

εἰς τοὐπίσω

backwards

εἴσω

inside

εἴτε...εἴτε

whether ... or

εἶχε, εἶχον

he/she had; they had, I had

εἰωθός, τό

what is usual, normal

ἐκ, ἐξ

from, out of

ἕκαστος

each

ἑκάστοτε

every time

ἑκάτερος

each

ἕκατον

a hundred

ἐκβάλλω

throw out, expel

ἐκδημέω

I am away from home

ἐκεῖ

there

ἐκεῖνος

that, he, she etc

ἐκεῖσε

there, thither

ἐκκαλύπτω

I uncover, unwrap

ἐκκαθαίρω

I clean out

ἑκκαίδεκα

eleven

ἐκκρούω

I knock away, push away

ἐκλάμπω

I shine

ἐκλέγω

I pick out, select

ἐκλογίζομαι

I work out, calculate

ἑκουσίως

willingly

ἐκπεπληγμένος, ἐκπλαγείς

overwhelmed, smitten

ἐκποδών

out of the way

ἐκπράττω

I do

ἐκριπίζω

I shoot

ἐκτελής

grown up

ἐκτενισμένος

combed

ἐκτεταμένος

extended, stretched out

ἐκτίθημι

I put out, carry out

ἐκτός

outside, apart from

ἐκφεύγω

I escape

ἐκφράζω

I explain

ἔκφρων

mad

ἔλαθεν

escaped notice (he/she)

ἐλαστικός

elastic, rubber

ἐλαύνω

I drive

ἐλάχιστος

least, very little

ἐλέγχω

I argue with, prove wrong

ἐλεημοσύνη,ἡ

charity, almsgiving

ἔλεφας, ἐλέφαντος,ὁ

elephant

ἐληλύθεσαν

had come (they)

ἐλθεῖν

to come, go

ἐλθέτω

let him come

ἕλιξ, ἕλικος, ἡ

coil, spiral

ἑλληιστί

in Greek

ἐλπίζω

I hope

ἐλπίς, ἑλπίδος, ἡ(

hope

ἐμβαίνω

I get in, on, embark

ἐμβεβροντημένος

struck by lightning

ἐμέω

I vomit

ἔμοιγε

to me

ἐμός

my, mine

ἔμπαλιν

in the opposite direction, back

ἐμπεπλημένος

filled

ἐμπήγνυμι

I fix, nail

ἔμπροσθεν

previously, earlier

ἔμψυχος

alive

ἐν

in, at, on

ἐνάντιον

opposite, against

ἔνατος

ninth

ἐνδεδυμένοι

dressed

ἐνδεῖ

there is missing, lacking

ἐνδείκνυμι

I show, demonstrate

ἕνδεκα

eleven

ἑνδεκαέτης

eleven years old

ἑνδέκατος

eleventh

ἑνδέχεται

it is possible, natural

ἔνδοθεν

from inside

ἔνδον

inside

ἐνδοιάζομαι

I am in two minds

ἐνδυτός

having to be worn

ἐνδύω

I put on

ἔνεγκέ μοι

bring me from φέρω

ἕνεκα

for the sake of, because of

ἐνεργῶς

violently, determinedly

ἔνθα

when, where

ἐνθάδε

here

ἐνθένδε

from here

ἐνθυμέω

I wonder, think

ἔνιοι

some people

ἐννέα

nine

ἐννοέω

I wonder, think

ἐνύπνιον, τό

dream

ἐν νῷ ἔχω

I have in mind, intend

ἐνοικέω

I live in, dwell

ἐνταῦθα

there, then

ἐντεῦθεν

from there

ἐντίθημι

I put in

ἐντός

inside

ἐντυγχάνω

I meet

ἐνῴκουν

lived in (they)

ἐξ

out of from

ἕξ

six

ἐξαγγέλλω

I report

ἐξαιρετός

chosen, special

ἐξαίφνης

suddenly

ἐξαλείφω

I rub out, exterminate

ἐξαρτάω

I dangle, hang

ἐξεγείρω

I wake up, disturb

ἐξελθών

having left, gone

ἐξελίττομαι

I wriggle away

ἐξέλκω

I take out

ἔξεστι

it is possible

ἐξετάζω

I examine

ἐξηγέομαιi

I explain

ἑξῆς

in turn

ἕξις, ἡ

habit

ἐξομόργνυμι

I wipe away

ἔξοδος, ἡ

exit, way out, outing

ἔξον

it being possible

ἔξω, ἔξωθεν

outside

ἐξωγήϊνος, ὁ

extra-terrestrial, alien

ἐξώστης

violent, driving (wind)

ἔοικεν

it seems

ἑορτάζω

I feast

ἑορτή, ἡ

feast, festival

ἐπαληθεύω

I tell the truth

ἐπάνω

upwards

ἐπανιών

returning, having come back

ἐπαράττω

I slam

ἐπεί

when, since

ἐπείγομαι

I hurry

ἐπειδή

when, after

ἔπειτα

then, next

ἔπεσεν

fell (he/she) see πίπτω

ἐπί, ἐπ᾽, ἐφ᾽

towards, against, on

ἐπιβιούς

surviving

ἐπιβουλεύω

I plot against

ἐπιγίγνομαι

pass, ensue (of time)

ἐπιγραφή, ἡ

inscription

ἐπιγράφω

I inscribe, write on

ἐπίδειξις, ἡ

display, exhibition

ἐπιζέω

I bubble up, boil over

ἐπιθυμέω

I desire

ἐπικλίνομαι

I lean on

ἐπιλανθάνομαι

I forget

ἐπιλήσμων

forgetful

ἐπιπίπτω

I fall upon, attack

ἐπιπνέω

I blow (wind)

ἐπιρρέω

I stream in, flow in

ἐπίσημος

distiguished, notable

ἐπισκοπέω

I oversee, watch

ἐπισκώπτω

I sneer, snigger, jeer

ἐπίσταμαι

I understand, know how to

ἐπιστέλλω

I send

ἐπιστολή, ἡ

letter

ἐπιστολικός

letter-like

ἐπιστόλιον, τό

note

ἐπιτάττω

I order, prescribe

ἐπιτήδευμα, τό

habit, practice

ἐπιτηρέω

I keep watch

ἐπιτίθημι

I place, put

ἐπιτρέπω

I entrust, turn over

ἐπιχειρέω

I try

ἐπιχώριος

local

ἕπομαι

I follow

ἐπόμνυμι

I swear

ἐπονομάζω

I call by name

ἐποχέομαι

I travel, drive

ἑπτά

seven

ἐπτοημένος

cowed

ἐργαστήριον, τό

factory, workshop

ἔργον, τό

work, job

ἔργῳ δέ

in fact, in reality

ἐρεούς

woollen

ἐρευνάω

I hunt, sniff out

ἕρκος, τό

barrier

ἑρμηνεύω

I interpret

ἕρπετον, τό

reptile

ἑρπετόφυλαξ, ό

reptile keeper

ἕρπω

I creep, move

ἔρρε

buzz off!

ἐρυθριάω

I blush, go red

ἐρυθρός

red

ἐρωτάω

I ask, question

ἐρώτημα, τό

question

᾿Ερώτιον, τό

Cupid, love-god

ἔσεσθαι

to be going to be

ἐσεμνύνοντο

boasted (they)

ἐσθηματα, τά

clothes

ἐσθής, ἐσθῆτος, ἡ

clothing

ἐσκεπασμένος

wrapped

ἑσπέρα, ἡ

evening

ἑστηκώς, ἑστώς

standing

ἑστία, ἡ

hearth, fireplace

ἑστιατόριον, τό

eating-place, restaurant

ἐστίν

is

ἐσφαλμένος

tripped, fallen

ἐσχάρα, ἡ

fireplace, hearth

ἔσχατος

last, final, end

ἑταῖρος

friend, pal

ἕτερος, ὁ

one, the other

ἑτέρωθι

on the other side

ἔτι

still

ἔτος, τό

year

ἔτυχεν

it happened

εὖ

well

εὔγε

hurrah! well done!

εὐδαιμονέω

I prosper, am lucky

εὐδοκιμέω

I am well-known, famous

εὐήθης

simple-minded

εὐηθίζομαι

I am stupid

εὐθυμία, ἡ

excitement, enthusiasm

εὔθυμος

excited, keen

εὐθύς

at once, immediately; straight

εὐκαιρία, ἡ

occasion, special occasion

εὐκόλως ἔχω

I am calm, good-tempered

εὐκοσμία, ἡ(

good order, discipline

εὐλαβέομαι

I beware, watch out

εὐλαβῶς

cautiously

εὐμενῶς

in a friendly way

εὐνατήριον, τό

bedroom

εὐνή, ἡ

bed

εὔοπλος

well-armed

εὐποτμία

good luck

εὑρίσκω

I find

εὔστοχος

well-directed

εὐτρεπίζομαι

I get ready

εὐτυχέω

I am fortunate

εὐφημέω

I keep silent, hush

εὐφραίνομαι

I rejoice, am happy

εὐχαριστέω

I thank

ἐφαντάσθην

I imagined

ἐφεστρίς, ἡ

coat, jacket

ἔφη

he/she said

ἐφημερίς, ἡ

newspaper

ἐφίσταμαι

I stand over, supervise

ἐφοράω

I spy

ἔχιδνα, ἡ

serpent

ἔχω

I have

ἐψευσμένος

deceived

ἐώθινος

in the morning

ἑωράκεσαν

had seen (they)

ἕως, ἡ

dawn

Ζ

 

ζάω

I live

Ζεῦς, Δίος

Zeus

ζητέω

I seek, search for

ζόφος, ὁ

darkness

ζωολογικός

zoological

ζῷον, τό

animal, creature

ζωστήρ

belt

Η

 

(introduces a question)really?

ἦ δ᾽ ὅς

he said

than, or

ἤ τις ἢ οὐδείς

hardly anyone

ἡβάσκω

I grow up

ἡγέομαι

I suppose, believe; lead

ἤδεσαν, ᾔδει

knew; see also χάριν οἶδα

ἤδη

now, already

ἥδομαι

I am pleased, enjoy myself

ἡδύνω

I sweeten

ἡδύς

sweet

ἦθος, τό

custom

ἥκιστα

no, not at all

ἥκω

I have come

ἠλεκτρονικός

electronic

ἦλθεν

came (he/she)

ἠλίθιος

simple-minded, stupid

ἡλικιώτης, ὁ

contemporary, of the same age

ἥλιος, ὁ

sun

ἥμαρτεν

missed (he/she)

ἡμέρα, ἡ

day

ἡμεῖς

we

ἡμετέρος

our

ἡμίκαυστος

half-burnt

ἥμισυς

half

ἡμιτελής

half-done

ἠμφιεσμένος

dressed, wearing

ἤν

look!

ἦν, ἦσαν

he (she, it) was; they were

ἥνικα

when

ἡνιοχέω

I ride

ἡσύχως

calmly, quietly

ἠπίως

gently, politely

ᾑρεῖτο

was choosing (he)

ἠρέμα

gently, slightly

ἤρετο

asked (he/she)

ἤρξαμεν

we began

ἡσυχαῖος

peaceful

ἡσυχία, ἡ

peace, quiet

ἥττων

less

ηὑρηκώς

having found

ἠχέω

I resound, make a noise

Θ

 

θάλαμος, ὁ

bedroom

θάλαττα, ἡ

sea

θαλαττόπλαγκτος

sea-girt

θάμα

often

θάμνος , ὁ

bush, undergrowth

θαρρέω

I take heart, cheer up

θάττων

quicker

θαῦμα, τό

wonder

θαυμάζω

I admire, wonder at

θαυμάσιον, τό

strangeness

θαυμάσιος

wonderful (often ironic)

θαυμαστός

amazing

θεάομαι

I watch, look

θεῖος, ὁ

uncle

θέλω

I wish, want

θέμις, ἡ

right, law

θεός, ὁ

god

θερμαίνω

I warm

θερμοκήπιον

greenhouse, hot-house

θερμός

hot

θέρος, τό

summer

θέσις, ἡ

arrangement

θεσπέσιος

divine (us. sarcastic!)

θεωρέω

I look at

θηριώδης

wild, beast-like

θίασος, ὁ

band, group

θῖνα, παρά

by the shore

θολερός

muddy, foul

θορυβέω

I make a noise

θόρυβος, ὁ

noise, din

θρίξ, τρίχος, ἡ

hair

θρόνος, ὁ

chair

θυγάτηρ, ἡ

daughter

θύελλα, ἡ

storm, squall

θυλάκιον, τό

little bag, trousers, pocket

θυλακοδόξα, ἡ

knickerbocker glory

θύλακοι, οἱ

trousers

θύρα, ἡ

door

θυρίς, θυρίδος ἡ

window

θυρώματα, τά

door with frame and posts

θυρών, ὁ

hall, porch

θύσανος, ὁ

tassel, fringe, tuft, bobble

θωπεύω

I flatter, suck up

θωρακοείδης

breastplate-like

Ι

 

᾿Ιάκωβος

James

ἰατρεύω

I heal

ἰαχέω

I yell, scream

ἰδεῖν

to see

ἴδιος

private

ἴδοις

you would see

ἰδού

look! lo!

ἰδών

having seen

ἵημι

I send, emit

ἱκανός

sufficient, capable

ἴλλιγγος, ὁ

vertigo

ἰλλός

squinting

ἰλυσπάομαι

I wriggle, writhe

ἱμάτια, τά

clothes

ἵνα

in order to

ἰόβολος

poisonous

ἰοείδης

violet-coloured, purple

ἱππεύω

I ride

ἵππος, ὁ

horse

ἱστορέω

I ask questions

ἰσχνός

thin

ἰσχυρός

strong

ἴσως

perhaps

ἰχνεύω

I track, stalk

᾿Ιώαννα

Joan, Joanna

ἰών, ἰόντος

going

Κ

 

κκαθαίρω

I remove, eliminate

καθάπτομαι

I address, attack (verbally)

καθάρματα, τά

sweepings, rubbish

κάθημαι

I sit

καθεύδω

I sleep

καθηλόω

I nail, bang in nails, emboss

καθίζω

I sit

καθίστημι

I stand, am

καθοράω

I see, catch sight of

καί

and, even, also

καὶ δὴ καί

and finally, and even

καινίζω

innovate, start something new

καινός

new, novel

καινότατον, τό

amazingly, incredibly

καίπερ

although

καίριος

timely, appropriate, suitable

καιρός, ὁ

time, right time, opportunity

καίτοι

and yet

καίω

I burn

κακοήθης

evil, unpleasant

κακολογία, ἡ

abuse, insults

κακός

bad

καλάϊνος

blue-green, iridescent

καλάμη, ἡ

reed

κάλαμος, ὁ

reed, stalk, twig (hand of clock)

καλέω

I call

κάλλιστος

most beautiful

καλός

beautiful

καλούμενος

called

καλπίς, καλπίδος ἡ

bowl, box

καλύβη, ἡ

hut

καλύπτω

I cover

καμέρα, ἡ

camera

καμπύλος

bent, curved, twisted

κανθάρινος

beetle-like

κάνθαρος, ὁ

beetle

Καντία, ἡ

Kent

καπνή, ἡ

smoke-hole, chimney

καρδία, ἡ

heart

καρπός, ὁ

wrist

κατά

in accord with, down

κᾷτα

and then, next

καταβαίνω

I get off, disembark

καταβάλλω

I knock down

καταβροχίζω

I gobble down

καταγελάω

I laugh at, mock

κατακαίω

I burn, incinerate

κατακλίνω

I lie down, go to bed

κατακύπτω

I bend down

καταλαμβάνω

I get hold of, obtain

καταλείπω

I leave behind

καταλύω

I lodge

κατανεύω

I nod forwards (say yes)

κάταντα

downhill

καταντικρύ

right in front

καταπατέω

I tread on, stamp

καταπεπληγμένος

bewildered, bemused

καταπίνω

I swallow

καταπίπτω

I fal down

κατάπτυστος

spat upon, loathed

καταριθμέω

I count up

καταρρήγνυμι

smash, break

κατασβέννυμι

I put out, extinguish

κατασκευάζω

I prepare, make

κατασπάζω

I stretch

κατάστικτος

dappled, spotted

κατατίθημι

I put down

κατατρίβω

I wear out

κατεαγυῖα

having broken (f)

κατεῖδε

noticed, caught sight of

κατεκλυσμένος

swamped, overwhelmed

κατέχω

I own, control, have

κάτοπιν

behind, back

κάτοπτρον, τό

mirror

καττύματα, τά

bits of leather

κάτω, κάτωθεν

down, below

καχάζω

I mock, snigger, cackle

κεῖμαι

I lie, am placed

κείρω

I cut (hair)

κεκάρθαι

to have had a haircut (κείρω)

κεκνησμένος

scratched

κεκόρημαι

I am fed up

κέκραγα

I shout

κέκτημαι

I get, acquire

κεκυφώςfrom κύπτω

having ducked

κελεύω

I order, tell

κενός

empty

κέραμος, ὁ

tile, roof

κεφαλή, ἡ

head

κεχηνώς

gaping

κεχρισμένοι

separated

kκήδομαι

I care

κηλέω/P>

I bewitch, put a spell on

κῆπος, ὁ

garden

κήρινος

of wax

κινδυνεύω

I run a risk, am in danger

κινέω

I move, affect

κινημαθέατρον, τό

cinema

κινηματογραφικός

recording movement

κίνησις, ἡ

movement

κλάδος, ὁ

branch

κλαίω

I weep

κλειδοφύλαξ, ὁ

keeper of the keys

κλειθρίδιον, τό

key-hole

κλείω

I shut, lock

κλέπτω

I steal, rob

κλῖμαξ, κλίμακος ἡ

ladder, step, stairs

κλίνη, ἡ

bed

κλίνομαι

I go to bed

κλυδώνιον, τό

surf

κνάομαι

I scratch

κνυζέομαι

I whimper

κόγχη, ἡ(

shell-fish, whelkI whimper

κόθορνος, ὁ

boot

κοιμάομαι

I sleep

κοινολογέομαι

I talk in private

κοινός

in common, public

κοιτή, ἡ

bed

κολακεύω

I flatter

κόλασις, ἡ

punishment

κολλάω

I stick, glue

κολλητικός

gluey

κομίζω

I bring, carry, convey

κόνδυλος, ὁ

knuckle

κόμη, ἡ

hair

κόμμι, τό

gum

κόπτω

I knock, bang

κόρρη, ἡ

face, head

κόσμιος

orderly, disciplined

κοσμίως

in an orderly way

κόσμος, ὁ

order, control, discipline

κουρεῖον, τό

barber's shop

κουρεύς, ὁ

barber

κοχλία, ἡ

snail κοχλία γυμνή = slug

κρατέω

I master, control

κραυγή, ἡ(

scream, yell

κρέας, κρέατος τό

meat

κρεμαστός

hanging, dangling

κρεμάστρα, ἡ(

hanger

κρίνω

I judge, decide

κροκωτός

saffron-coloured, orange

krote/w

I make a noise, bang, beat

κρότος, ὁ

noise

κρύπτω

I hide

κρυστάλλινος

of ice, icy

κρωβύλον, τό

snood, bun

κτενίζομαι

I comb my hair

κτύπος, ὁ

loud noise, thud

κύκλος, ὁ

circle

κῦμα, τό

wave

κύπτω

I duck, crouch down

Κυριακή, ἡ

Sunday

κύριος

owner, master

κύων, κυνός

dog

κώδων, ὁ

bell

κώλυσις, ἡ(

hindrance

κώπρων, ὁ

lavatory

Λ

 

λαβών

taking, having taken

λαγχάνω

I obtain, get

λάθρᾳ

secretly, stealthily

λαιμοδέτης, ὁ

neck-binder, tie

λακίδες, αἱ

tatters, shreds

λακτίζω

I kick

λαλέω

I talk, chat, babble

λαμβάνω

I take

λαμπρός

bright

λάμπω

I shine

λανθάνω

I escape notice

λάσιος

hirsute, shaggy, unkempt

λάχανα, τά

vegetables

λέγω

I say, tell

λείβω

I pour

λείπω

I leave

λείρινος

of lilies

λείψανον, τό

leftovers

λέμβος, ὁ

small boat, dinghy

λεμώνιος

lemon-flavoured

λεπτόν, τό

minute

λεπτός

light, thin

λεπτοσκελής

spindly-legged

λευκόθριξ

blonde

λέων, λέοντος ὁ

lion

λεωφορεῖον, τό

bus

λεωφόρος, ἡ

main road, highway

ληκύθιον, τό

bottle

λίαν

excessively, too much

λιπαρέω

I badger, importune

λιπαρός

oily, greasy, sleek

λογίζομαι

I reason, calculate, think

λόγος, ὁ

word, account, reason

λόγῳ μέν ...

in theory ...

λοιδορία, ἡ

abuse, insult

λοιδορέω

I abuse, curse

Λόνδινον, τό

London

λοπάς, λοπάδος, ἡ

plate

λοῦτρον, τό

bath

λούω

I wash

λυγίζω

I twist, bend

λύζω

I hiccup

λυπέομαι

I grieve, am sorry

λυπέω

I hurt

λυπηρός

painful, irritating

λυσιτελεῖ μοι

it profits me, does me good

λυχνέων, ὁ

lamp-post

λύχνος, ὁ

lamp

λύω

loosen, undo, open

Μ

 

μαγειρεῖον, τό

kitchen

μαγειρικῶς

like a chef

μάγειρος, ὁ

chef, cook

Μαγονωγαλέα, ἡ

McGonagall (wizard - sweetie)

μάγος, ὁ

magician, wizard

μὰ Δία

by Zeus

μαθητεύω

I am a student

μαθήτης, ό

pupil, student

μαίνομαι

I am mad

μακρός

big, tall

μάλα, μαλ᾽

much, a lot, very

μαλακός

soft, effeminate

μάλιστα

very much, particularly

μᾶλλον

more, rather

μαλλωτός

woolly

μάμμη, ἡ

mummy

μανθάνω

I learn

μανικός

mad, insane

μανικῶς

madly, furiously

Μάργη, ἡ(

Aunty Marge (mad woman)

μαρμαίρω

I shine, sparkle

μάταιος

vain, pointless

μάτην

in vain

μεγαλαυχέομαι

I boast

μεγαλόφρων

big-hearted, generous

μεγάς, μεγάλη, μέγα

big, large, great

μέγεθος, τό

size

μέγιστος

very big, greatest

μεθυστικός

intoxicating

μειδιάω

I smile

μείζων

bigger, greater

μείς, μῆνος, ὁ

month

μελαναυγής

black

μελανόθριξ

black-haired

μέλας, μέλαινα, μέλαν

black

μέλει

it concerns, it matters

μέλημα, τό

sweeheart

μέλλοντα, τά

the future

μέλλω

I intend

μέμνημαι

I remember

μέμφομαι

I blame

μέν ... δέ

on the one hand ... on the other

μὲν οὖν

on the contrary

μέντοι

however

μένω

I remain, stay, wait

μέρος, τό

part, share

μεσημβρία, ἡ

midday

μεσονύκτιον, τό

midnight

μέσος

middle

μεσόω

I am in the middle

μεστός

full (of)

μετά

after; with

μεταβολή, ἡ

change

μεταλλάττω

I change, alter

μεταμέλει μοι

I repent, am sorry, regret

μετανοέω

I change my mind

μέταξα, ἡ

silk

μεταξύ

between

μεταστρέφομαι

I turn round

μετέρχομαι

I make for, go for

μετέχω

I share, take part in

μετεωρίζω

I rise in the air

μετεωρολογικός

meteorologist

μετέωρος

up in the air

μετοικέω

I move house, migrate

μέτριος

normal, reasonable, moderate

μέτρον, τό

measure

μέτωπον, τό

forehead

μέχρι

until, as far as, down to

μή

not; don't ...

μὴ γένοιτο

may it not happen, god forbid!

μηδαμοῦ

nowhere

μηδαμῶς

in no way

μηδείς, μηδεμία, μηδέν

no one, nothing

μήκετι

no longer

μήκιστος

very long

μηνιαῖος

a month old

μηνοείδης

moon-shaped

μηνύω

I signify, signal, show

μὴ ὅτι ...

far from, not to speak of

μήτε ... μήτε

neither ... nor

μήτηρ, μητρός, ἡ

mother

μητρῷος

mother's, maternal

μηχάνη, ἡ

machine, device

μηχανάομαι

I contrive, invent

μηχάνημα, τό

contrivance, machine

μικρός

small

μινυρίζω

I hum

μιξοβάρβαρος

in a foreign accent

μισέω

I hate

μνήμη, ἡ

memory

μόλις

with difficulty, just about

μόνον

only

μόνον οὐ, μονονουχί

nearly

μόνος

alone, single

μονοτάξιος

comprehensive (school)

Μύγαλος, ὁ

Muggle (= field mouse)

μυδαλέος

damp

μύζω

I mutter

μυθολογέω

I tell a story

μυκτηρίζω

I sneer, turn up my nose at

μυρίοι

myriads, umpteen

μύρον, τό

myrrh, perfume

μύρσινος, ὁ

myrtle (Greek shrub)

μῦς, μυός, ὁ

mouse, rat

μύσταξ, μύστακος, ὁ

moustache

μυχθίζω

I snort

μύω

I blink, close

μῶν;

surely...not?

Ν

 

ναί

yes

νᾶνος, ὁ

dwarf

νάφη, ἡ

glen

νᾶπυ βλέπω

I look daggers (lit. mustard)

ναρκόω

I make numb

ναῦς, νέως ἡ

ship

ναυτιάω

I am sick, vomit

ναυτικός

nautical, sailor's

νεανίας ὁ

young man

νεανικός

childish

νέος

new, young

νευροσπαστικός

pulled by strings, puppet

νεύω

I nod

νέφος, τό

cloud

νεώνητος

newly purchased

νεωστί

newly, recently

νή

by (in oaths)

νήϊ

dative of ναῦς

νήπιος

young child, baby

νησίδιον, τό

islet

νῆσος, ἡ

island

νήχω, νήχομαι

I swim

νικάω

I win, beat

νομίζοις

you would think

νομίζω

I think, suppose, imagine

νόμιμος

normal, customary

νοσέω

I am sick, ill

νοτερός

damp, wet

νοῦς, νόος, ὁ

mind, brain

νυκτερεύω

I pass the night

νύκτωρ

at night

νῦν, νυνί

now; οἱ νῦν = people today

νύξ, νυκτός ἡ

night

νυστάζω

I doze, nod off

νωδός

toothless

νῶτον, τό

back

Ξ

 

ξανθός

yellow, brown, tawny

ξενίζω

I entertain

ξένιος

for visitors, guests

ξένος, ὁ

stranger, foreigner, guest, host

ξηραίνω

I dry

ξύλινος

wooden

ξύλον, τό

wood

Ο

 

ὀγκώδης

swollen, bulbous, puffed up

ὀδάξ

with the teeth

ὅδε, ἥδε, τόδε

this; he, she, it

ὁδοιπορέω/P>

I travel

ὁδός, ἡ

street, road, journey

ὄζω

I smell, emit odour

ὀζώδης

knobbly

οἴκαδε

home, homewards

οἰκεῖος

belonging to the family, relation

οἰκία, ἡ

house

οἰκίδιον, τό

building

οἰκίσκος ὀρνίθειος, ὁ

bird-cage

οἰκοδόμημα, τό

building, room

οἴκοθεν

from home

οἰκτίρω

I pity, feel sorry for

οἴμοι

alas! oh dear!

οἴομαι, οἶμαι

I think, suppose

οἷος

such as

οἷός τ᾽ εἰμί

I can, am able

οἴσομαιfrom φέρω

I shall bring, carry

οἴχομαι

I am gone

ὀκλάζω

I crouch

ὀλίγοι

few

ὀλίγον

a little

ὀλιγωρέω

I belittle, demean

ὀλισθάνω

I slip, slide, slither

ὀλολύζω

I yell

ὅλος ἔχω περί τι

I am totally concentrating on...

ὁμαλῶς

evenly

ὄμβρος, ὁ

rain

ὁμιλέω

I mingle, mix

ὁμίχλη, ἡ

mist

ὁμοῖος

similar

ὄμμα, τό

eye

ὁμοιόω

I resemble

ὁμολογέω

I admit, confess

ὁμοῦ

together

ὅμως

however, nevertheless

ὀνειροπολέω

I dream

ὄνομα, τό

name

ὀνομάζω

I name, call

ὀνόματι

by name

ὀντ-

see ὤν

ὀξυβόης

screaming piercingly

ὀξύς

sharp, shrill, sour

ὄπισθε

behind

ὅπλον, τό

weapon

ὅπλον πυροβόλον, τό

gun

ὅπου

where

ὀπτάνιον, τό

kitchen

ὀπτάω

I cook

ὅπως

how, that

ὅπως μή

mind you don't ...

ὁράω

I see

ὄργανον, τό

tool, implement

ὀργή,ἡ(

anger

ὀργίλως

angrily

ὀργίζω

I anger, enrage

ὄρθος

straight, upright

ὄρθριος

early, in the morning

ὄρθρος, ὁ

dawn, day-break

ὀρθῶς

correctly, properly

ὁρμάομαι

I set out, begin

ὁρμή, ἡ

attempt, start

ὀρνίθιον, τό

bird

ὀρνιθοσκόπος, ὁ

bird-watcher

ὄρνις, ὄρνιθος

bird

ὄροφος, ὁ ; ὀροφή, ἡ

roof, storey

ὀρρωδέω

I dread

ὄρφνινος

brownish grey

ὁσημέραι

each day

ὅσον οὐ

all but, nearly

ὅσος ... τοσοῦτος

as much (pl many)... as

ὀσφραίνομαι

I smell

ὅτι

that

ὁτιοῦν

anything

ὀτοτύζω

I groan, lament

οὐ, οὐκ, οὐχ

not

οὐδαμῶς

not at all, in no way

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν

no one, nothing

οὐδέποτε

never

οὐδέτερος

neither

Οὔεκτις, ἡ

Vectis, the Isle of Wight

οὐκέτι

no longer

οὔκουν

surely not

οὐλή, ἡ

scar

οὐ μὴν ἀλλά

not but what, although

οὐ μὴν οὐδέ

not that

οὖν

therefore

οὔπω

not yet

οὗπερ

where

οὐπώποτε

never yet, never before

οὐρά, ἡ

tail

οὐρανός, ὁ

sky

οὖς, ὠτός, τό

ear

οὔτε ...οὔτε

neither ... nor

οὗτος, αὕτη, τοῦτο

this, he, she, it

οὕτω, οὕτως

thus, so

ὀφείλω

I owe, ought

ὀφθαλμός, ὁ

eye

ὄφις, ὁ

snake

ὀφλεῖν from ὀφλισκάνω

to incur

ὀφρῦς, ἡ

eyebrow

ὀχέομαι

I ride, travel

ὄχημα, τό

chariot

ὄψα, τά

cooked food

ὀψιαίτερον

later

ὄψιος

late

ὄψις, ἡ

sight, view; face

ὄψομαι

I shall see

Π

 

παγωτόν, τό

frozen thing, icecream

παγωτοπωλίς, ἡ

icecream lady

πάθος, τό

suffering, experience

παίγνιον, τό

game, toy

παιδάριον, τό

little boy

παίδευσις, ἡ

education

παιδιά, ἡ

game

παιδίον, τό

little child, baby

παιδίσκος, ὁ

small boy

παίζω

I play, joke

παίς, παιδός, ὁ, ἡ

child

παίω

I beat, hit

πάλαι

of old, long ago, once

παλαιός/P>

old, ancient, former

πάλιν

back, again

παμμεγέθης

huge, enormous

πανδοκεῖον,τό

inn, pub, hotel

πανδοκεύτρια, ἡ

landlady

πανηγυρίζω

I take part in a festival, fair

πάντα, πανθ᾽

everything, all

πανταδαπός

of every kind

παντάπασι

in every way, totally

παντάχοθεν

from everywhere, all sides

πανταχόσε

in all directions

πανταχοῦ

everywhere

παντελῶς

completely, totally

παντοῖός εἰμι

I freak out, go crazy

πάντως

totally

πάνυ; ὁ πάνυ...

completely; the famous ...

παπαπαπαῖ

aaaaarrrgh!

πάππας, ὁ

daddy

παππίζω

I suck up to daddy

παρά

past, beside, from

παράκοπος

befuddled

παρακύπτω

stoop, look sideways, peep

παρδαλωτός

spotted like a leopard

παραδίδωμι

I hand over

παραινέω

I warn

παρακούω

I overhear

παραλείπω

I leave behind

παραλία, ἡ

beach, seaside, coast

παράλογος

illogical, weird

παραμυθέομαι

I console, comfort

πάραντα

sideways

παρασκευάζω

I prepare, make

Παρασκεύη, ἡ

Friday

παρασκεύη, ἡ

preparation; ἐκ παρασκεύης. = on purpose

παρατείνω

I offer, hold out

παρατίθημι

I put beside, compare

παραυτίκα

immediately

παραφορά, ἡ

tantrum

παραχρῆμα

straightaway

παρειά, ἡ

cheek

πάρειμι

I am present

πάρεστί μοι

it is possible for me, I may

παρέχω ἐμαυτόν

I show myself, make myself ...

παρ᾽ ἡμῖν

among us, in our world

παρίσταμαι

I stand by, stand up for

παριών, παριόντος, ὁ

passer-by

πάροιθε

before

παροικέω

I live next door

παρολισθάνω

I slither past

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (παντ-)

all

πάσχω

I suffer, experience

πάταγος, ὁ

loud noise, crash

πατάξω

I hit, punch

πατατάκια, τά

potato chips, crisps

πατέω

I tread, walk, step

πατήρ, ὁ

father

πατρίδιον, τό

daddikins

πατρῷος

father's, paternal

παύω

I stop

πάχος, τό

fatness

παχύς; πάχιστος

fat, very fat

πείθω

I persuade

πειράομαι

I try

πεντάκις

five times

πενταπλάσιος

five times as big

πέντε

five

πέπονθεν

(he) has suffered (see πάσχω)

πεπραγμένα, τά

what's been done, news

περ (καίπερ)

although, despite

περί

about, concerning, around

περιβάλλομαι

I put on; am hugged

περιβόητος

talked about, famous

περιβολάδιον, τό

wrapper, envelope

περιελίττω

I coil round

περιλιχμάομαι

I have a lick

περιμένω

I wait

περιοικέω

I live nearby

περιοράω

I overlook, ignore

περὶ οὐδενὸς ποιοῦμαι

I place no value on, belittle

περιπατέω

I walk

περιπλανάομαι

I wander about

περιπλέκω

I embrace

περιπέτομαι

I fly around

περισκοπέω

I look around

περιστρέπτω

I turn round

περιστροφή, ἡ

orbit, revolution

περιτμήματα, τά

trimmings, off-cuts

περιττός

excessive,

περόνη, ἡ

brooch, buckle

πέρυσιν

last year

πέτασος, ὁ

hat with brim

πέτομαι

I fly

πέτρα, ἡ

rock

πεφρυγμένος

toasted

πέφυκα

I am

πηγή, ἡ

stream, spring

πήγνυμι

I fix, fasten, freeze

πήδημα, τό

leap, jump

πήρα, ἡ

bag

πῆχυς, ὁ

forearm

Πιαρός

Piers (Fatty)

πιεῖν fromπίνω

to drink

πιέζω

I pinch, torment

πίθηκος, ὁ

monkey, ape

πικρῶς

bitterly, badly

πιλίδιον, τό

little hat

πῖλος, ὁ

hat

πίνακιον γεωγραφικόν

map

πίναξ, πίνακος, ἡ

tablet, picture

πίνω

I drink

πίπτω

I fall

πιστεύω

I trust

πίστις, ἡ

trust, belief

πιστός

reliable, loyal

Πιτύουσσαι, αἱ

Balearic Isles

πλακοῦς, πλακοῦντος, ὁ

cake

πλάτος, τό

width

πλέκω

I weave, plait, twis

πλευρόν, τό; πλευρά, ἡ

rib

πλέων; πλεῖστος

more; most

πλῆθος, τό

the majority, the people

πλημμελής

discordant, out of order

πλήν

except

πλήσιον

nearby

πλησιάζω

I approach, draw near

πλήττω

I hit, strike, beat

πλόκος, ὁ

lock (of hair)

πλυνός, ὁ

sink

πλύνω

I wash (clothes)

πνεῦμα, τό

breath, breeze, spirit

πνευστιάω

I pant, breathe heavily

ποδεῖον, τό

sock

πόθεν;

from where? whence

ποθέω

I desire, wish for

ποῖ;

where to?

ποιέω

I make, do

ποικίλλω

I decorate, embroider

ποῖος;

what sort of, what?

ποίφυγμα, τό

snorting

πολιός

grey

πόλις, ἡ

city

πολλάκις

often, many times

πολλοί

many, much

πολυόροφος

multi-storey

πολυπραγμονέω

I interfere, fuss

πολύς, πολλή, πολύ

much, a lot

πολύστεγος

with many storeys

Πολύχους, ὁ

Polkiss ("prolific")

Πομφόλυξ, ἡ

Mme Pomfrey ("blister")

πόρρω

far

πορφυροῦς

purple

πορφυρίς, ἡ

purple robe

ποσὶν ἄκροις

on tiptoe

πόσος; πόσοι;

how much? how many?

ποτέ

ever, once

Ποτήρ, ὁ

Potter (goblet, cup)

ποτός, ὁ

drink

που

somewhat, somewhere

ποῦ;

where?

πούλοβερ, τό

pullover, jumper

ποῦς, ποδός

foot

πρᾶγμα, τό

thing, affair, business

πρανής

head-first

πράσινος

leek-coloured, green

πράττω

I do

πρᾶος

mild, gentle

πράως/P>

gently

πρέπει μοι

it becomes me, I ought

πρίασθαι

to buy (from ὠνέομαι)

πρίν

before, until

πρό

before, in front of, on behalf of

προαιρέομαι

I choose

προαστεῖον, τό

suburb

προβαίνω

I move forward, advance

προβάλλω

I put in front, shield

πρόγραμμα, τό

programme

πρόθυμος

eager, enthusiastic, keen

πρόθυρον, τό

front door

προΐεμαι

I utter, send out

προκύπτω

I peep out

προλέγω

I foretell

προπηλακίζω

I throw mud at, abuse

προπίνω

I drink to, toast

πρός

to, towards, by

προσάγω

I lead forward, drive on

προσαιτέω

I demand

προσβλέπω

I look (at)

προσεικάζω

I liken, compare

προσειπεῖν

to speak to, address

προσέρπω

I creep towards

προσέχω

I apply

προσκομίζω

I continue to bring

προσκορής

boring, tedious

προσκρούω

I bump into, crash

προσκυνέω/P>

I bow, do obeisance

προσκύπτω/P>

I lean forward

προσπαλαίω

I wrestle with

προσποιέομαι

I pretend, feign

προσφιλέω

I kiss

πρόσωπον, τό

face, mask

πρότερον

before

πρὸ τοῦ

previously

προχειρίζω

I organise, sort out

πρόχειροςj

to hand, ready

προχωρέω

I advance, go forward, progress

πρώην

earlier

πρῴ

early

πρῶτος

first

πταῖσμα, τό

stumbling

πτέρνα, ἡ

heel

πτισάνη, ἡ

porridge

πυγή, ἡ

bottom

πυγμή, ἡ

boxing

πύθων, ὁ

python

πυκνός

thick, frequent

πυνθάνομαι

I find out

πύξ

with the fist

πῦρ, τό

fire

πύργος, ὁ

tower

Πυρίφατος, ὁ

slain by fire (Guy Fawkes)

πυροφόρος

fire-producing, explosive

πώγων, ὁ

beard

πῶμα, τό

lid

πώποτε

ever

πως

somehow

πῶς;

how?

Ρ

 

ῥαγεῖσα

having been broken

ῥᾴδιος

easy

ῥᾳθυμία

laziness, slackness

ῥάκος, τό

rag

ῥᾶον

more easily

ῥαπίζω

I poke, hit

ῥάττω

I fling down

ῥάφανος, ὁ

cabbage

ῥέγκος, τό

snoring

ῥέγκω/P>

I snore

ῥήγνυμι

I break

ῥῆμα,τό

word, speech

ῥῆμα,τό

I am cold

ῥῖνες, αἱ

nostrils, nose

ῥινόμακτρον, τό

nose-wiper, handkerchief

ῥύπαρος

filthy

Σ

 

Σάββατος, ὁ

Saturday

σαθρός

rotten, worn-out

σαίνω

I wag

σακίον, τό

bag

σακχαρίς, ἡ

sugar

σαλεύω

I am tossed (by waves), bob

σαλπίγγω

I make a noise like a trumpet

σανίδιον, τό

plank, shelf

σανίδωμα, τό

plank

σαπρός

musty, stale, rotten

σαρδάνιον γελάω

I laugh mockingly

σάρκινος

fleshy

σάρξ, σαρκός, ἡ

flesh

σαῦλος

waddling

σβέννυμι

I extinguish

σβεντήριον, τό

putter-outer

Σείριος

Sirius

σεισμός, ὁ

earthquake

σείω

I shake

σεμνός

serious, important, pompous

σεμνύνομαι

I boast

σημεῖον, τό

sign, signal

σησαμοῦς, ὁ

sesame cake, bun

σητόβρωτος

moth-eaten

σιγάω

I keepsilent σίγα = be quiet!

σιγή, ἡ

silence

σιτέομαι

I find food, eat

σιωπάω

I am silent, keep quiet

σκαιός

left, evil-intentioned

σκαλεύω

I poke

σκαρδαμύττω

I wink, blink

σκέλος, τό

leg

σκευάζω

I prepare, make, manufacture

σκευοθηκή, ἡ

cupboard

σκεῦος, τό

gear, equipment

σκευοφυλάκιον, τό

cupboard

σκῆπτρον, τό

stick

σκοπέω

look at

σκορακίζω

I curse, swear at

σκοταῖος

in the dark

σκοτεινός

dark

σκότος, ὁ

darkness

σκοτώδης

dark, gloomy

σκυθρωπάζω

I scowl, glare

σκύλαξ, ὁ

puppy

σκυτινός

made of leather

σμικρός

small

σοβέω

I scare birds; strut

σοκολατός

chocolate

σός/P>

your

σοῦ

your

σόφισμα, τό

trick

σοφίστρια, ἡ

professor (female)

σοφός

wise, clever, intelligent, skilful

σπαράττω

I tear, rip apart

σπάργανα, τά

baby clothes, swaddling clothes

σπερμόλογος

chatterbox

σπεύδω

I hurry

σπουδάζω

I am keen

σπουδή, ἡ

enthusiasm

σταθμός, ὁ

post, station, stopping place

στέγος, τό

roof

στενός

narrow, small, cramped

στένω; στενάζω

I groan

στέρνον, τό

rib, chest

στίλβος

shiny

στιλπνός

sparkling

στίχος, ὁ

line

στολή, ἡ

clothes, dress

στόμα, τό

mouth

στρατηλατέω

I am general, in command

στρέφω

I turn

στρόγγυλος

round, circular

στρόφιγξ, στρόφιγγος, ὁ

hinge

στρώματα, τά

bedclothes, blankets

σύ, σέ

you

συγγενής

relation

συγγίγνομαι

I get together, meet with

συγγιγνώσκω

I pardon, forgive

συγγνῶθί μοι

excuse me!

συγγνώμη, ἡ

pardon, forgiveness

συγκαταβαίνω

I go down together

συγκεκαλυμμένος

covered

συγκεκλῃμένος

enclosed

συγκλείω

I lock, shut tight

σύγκρουσις, ἡ

crash

συγχέω

I throw into confusion

Συκέα, ἡ

Mrs Figg (fig tree)

συλλαμβάνω

I catch

συμβαίνει

it happens

συμμαθητής

fellow pupil

συμπίπτω

I fall down, collapse

συμφορά, ἡ

happening, disaster, accident

συναθροίζομαι

I gather, flock round

συνακολουθέω

I follow

συνάπτω

I tie (a knot)

συνδέω

I tie together, fix

συνδιασκοπέω

I join in looking through

συνεπτυγμένος

wrapped up with

συνεχῶς

continually

συνήθης

accustomed to, used to

συνθραύω

I crush

συνίημι

I understand

σύνοιδα ἐμαυτῷ/P>

I realise, understand

συνταραχθεῖσα

utterly confused (fem)

συντίθημι

I put together, compose

συντρέχω

I run with, sympathise

συρίττω

I hiss

σύρω

I drag, trail

συσκευάζομαι

I prepare, pack

συσφιγκτήρ, ὁ

strangler, constrictor

σῦφαρ, ὁ

a wrinkled piece of skin

σφαῖρα, ἡ

ball

σφαλερός

slippery, dangerous

σφάλλω

I make slip, cause to fall

σφάλμα, τό

slip

σφενδόνη, ἡ

sling

σφίγγω

I strangle

σφόδρα

very

σφράγισμα, τό

seal

σφυρόν, τό

ankle

σχέδον

nearly, more or less

σχετλιάζω

I make a fuss, complain

σχῆμα, τό

appearance, shape

σχίζω

I split, tear apart

σχολάζω

I am on holiday, at leisure

σχολάρχης, ὁ, ἡ

head teacher

σχολεῖον, τό

school

σχολή, ἡ

free time, leisure

σῴζω

I save

σῶμα, τό

body

σώφρων

sensible, restrained

Τ

 

ταινία, ἡ

tape

ταινίδιον, τό

strip of cloth, ribbon

ταλαιπωρέω

I am distressed, worry

τάλας, τάλαινα

wretched, miserable

the rest

τᾶν

sir

ταναός

long

ταράττω

I confuse, disturb

ταράχη, ἡ

confusion

ταριχεύω

I preserve (food)

ταὐτά

the same things

τάχα

perhaps

ταχυδρομεῖον, τό

post office

ταχύνω

I speed

τάχυς

swift, quick

τε, τ᾽

and, moreover

τε ... καί

both ... and

τέγος,τό

roof

τέθηπα

I am amazed

τεθησαυρισμένος

stored, treasured

τεθλιμμένος

squeezed

τέθνηκα

I am dead

τείνω

I stretch

τέϊον, τό

tea

τειχίον, τό

wall

τεῖχος, τό

wall

τέκοντες, οἱ

parents

τελευταῖος

final

τελευτάω

I finish

τελέω εἰς ἄνδρας

reach manhood

τελεῶς

completely

τέλος

at last, in the end

τεμαχίζω

I slice

τεμενουρός, ὁ

custodian, keeper

τερατώδης

unnatural, monstrous

τέρετρον, τό

borer, gimlet

τέρπομαι

I enjoy

τέταρτος

fourth

τετράγωνος/P>

square

τετραπλάσιος

four times as big

τετρυχωμένος

exhausted, tired out

τέτταρες

four

τετταράκοντα

forty

τετυπουμένος

printed

τέχνη, ἡ

skill, art

τέχνημα, τό

device

τέως

all the while, meanwhile

τηγανίζω

I fry

τήγανον, τό

frying pan

τηθίς, ἡ

mother's sister, aunt

τηλεβόλον, τό

bomb

τηλεοπτικογραφικός

television-recording

τηλεοπτικός

far-seeing (ie TV)

τηλεόρασις, ἡ

television

τηλεοράω

I watch television

τηλεφωνέω

I phone, ring up

τηλεφώνη, ἡ

telephone

τηλεχειριστέος

remote-controlled

τηλικοῦτος

so big. so many

τηλικοῦτος ... ἥλικος

the same age ... as

th/loqen

from afar

τηλυγέτης

darling

τήμερον

today

τηρέω

I watch, observe

τῆτες

this year

τί ἐμποδών

what's to prevent, why not

τιμάω

I honour

τιμή, ἡ

honour, respect

τίμιος

valuable, worth money

τίς, τίetc

who? what? why?

τις, τι, τινός etc

a, a certain, someone,

τόδε, τάδε

this, these things

τοιγαροῦν

therefore, accordingly

τοίνυν

then, however

τοίοσδε

such as follows

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο

such

τοιχορυχέω/P>

I burgle

τοῖχος, ὁ

wall

τοκεύς, ὁ

parent

τολμάω

I dare

τόμος, ὁ

slice

τονθορύζω

I mutter, grunt

τόπος, ὁ

place

τότε

then

τοὔνομα

the name (= τὸ ὄνομα)

τούτου ἕνεκα

because of this

τράγημα, τό

snack, titbit

τραγῳδέω

I dramatise, show off

τράπεζα, ἡ

table, bank

τραπεζιτεύω

I am a banker

τραῦμα, τό

wound

τραυματίζω

I wound

τράχηλος, ὁ

neck

τραχύς

rough, harsh

τρεῖς,τρία

three

τρέμω

I tremble, shake

τρέπω

I turn

τρέφω

I bring up, rear

τρέχω

I run

τριάκοντα

thirty

τρίβων, ὁ

cloak

τρίς

thrice

τρίτος

third, with two others

τρομερός

trembling

τρύπανον, τό

drill

τυπάς, τυπάδος, ἡ

hammer

τύπτω

I beat, hit

τυγχάνω

I happen, chance

τύφομαι

I smoulder

τυφώς, ὁ

storm

τῷ ὄντι

in reality

Υ

 

u(a&linoj

made of glass

ὕαλος, ἡ

glass

ὑβρίζω

I insult, assault

ὑγρός

wet

ὕδωρ, ὕδατος, τό

water

ὑετός, ὁ

shower of rain

υἱός, ὁ

son

ὑλακτέω

I bark, yelp

ὕλη, ἡ

wood, forest

ὑμεῖς

you

῾Υογοήτου οἶκος, ὁ

Hogwarts (οἶκος us.omitted)

ὕπαρ

awake

ὑπάρχω

I exist, am

ὑπέρ

above, beyond

ὑπερβάλλει

it is too much, over the top

ὑπερβαίνω

I go across

ὑπέρθε

above, overhead

ὑπέρτονος

too loud

ὑπέρυθρος

reddish, pink

ὑπερφυής

too much, excessive, incredible

ὑπερῷον, τό

the upstairs, upper room

ὑπισχνέομαι

I promise, undertake

ὕπνος, ὁ/P>

sleep

ὑπνοσάκος, ὁ

sleeping-bag

ὑπό

under; by

ὑποβλέπω

I glower at

ὑπογελάω

I smile

ὑπολαμβάνω

I interrupt

ὑπολογιστὴς ἠλεκτρονικός

computer

ὑπομένω

I undergo, endure

ὑπονοέω

I guess

ὑπόξανθος

yellowish

ὑποσκελίζω

I trip

ὑποφαίνομαι

I make an appearance

ὕπτιος

on one's back

uὑσθήσεσθε

you will be rained upon, get wet

ὑστεραῖος

next

ὕστερον

later

ὕφασμα, τό

cloth, blanket

ὑψηλός

high

ὕψος, τό

height

Φ

 

φάει; ἐν φάει εἰμί

I am alive

φαιδρός

bright, shining

φαίνομαι

I appear, seem

φαιός

grey

φαλακρός

bald

φανάρια, τά

lights

φανερός

obvious

φαντάζομαι

I dream, imagine

φαντασία, ἡ

imagination

φάσκω

I say, allege

φαῦλος

nasty, mean, unpleasant

φενάκη, ἡ

wig

Φερνίων, ὁ

Vernon (fish-basket)

φέρω

I bring, carry, bear

φεῦ

alas!

φημί, φῄς

I say, you say

φθάνω

I anticipate, do it first

φθέγγομαι

I utter, speak

φιλαίλουρος

cat-loving

φιλάνθρωπος

generous, kind

φιλέω/P>

I love, kiss

φιλικός

friendly

φιλονικέω

I argue, dispute

φίλος

friend, dear

φιλοσοφέω

I think deeply, study

φιλοφρονέομαι

I show friendship to

φίλτατος

dearest

φλέγομαι

I burn, blaze

φλιά, ἡ

doorpost

φλυαρέω

I talk nonsense

φοβέομαι

I fear

φόβος, ὁ

fear

φοινικοῦς

purple

φοιτάω

I go often, frequent, haunt

Φολιδομορτός

Voldemort (scaly death)

φονεύω

I murder

φορέω

I carry, wear

φορμός, ὁ

mat

φορυτοδοχεῖον, τό

dustbin

φρένες, αἱ

wits, brain

φρονέω

I think, ponder

φροντίζω

I think, ponder

φροντίς, φροντίδος, ἡ

thought, concern

φροντιστήριον, τό

secondary school

φροῦδος

gone

φρύγανα, τά

firewood, kindling

φυγή, ἡ

flight, escape

φυκία, τά

seaweed

φυλάττω

I guard, protect, beware

φυσάω/P>

I blow

φύσις, ἡ

nature

φύω

I grow

φωνή, ἡ

voice, sound

φῶς, φῶτος, τό

light

φωτάγωγος, ἡ

window

φωτίζω

I make light, brighten

φωτογραφία, ἡ

photo

Χ

 

χαῖρε

hello! goodbye!

χαιρέτω

let's ignore it

χαιρέω

I rejoice

χαῖτα, ἡ

hair

χαλεπός/P>

difficult, harsh

χαλεπῶς φέρω

I take badly

χαλκίον, τό

bronze pot

χαλκοῦς

bronze (made of)

χαμαί

on the ground

χαμᾶζε

to the ground

χαμεύνη, ἡ

bed on the ground

χαρακτήρ, ὁ

mark, impression

χαρίεις

attractive

χάριν οἶδα

I thank, give thanks

χάρις, χάριτος, ἡ

thanks, favour

χάσκω

I gape, am amazed

χεῖλος, τό

lip

χειμέρινος

stormy, wintry

χειμών ὁ

storm, winter

χείρ, ἡ

hand

χειρίς, ἡ

sleeve

χειρονομέω

I wave my arms

χελώνη, ἡ

tortoise

χθές

yesterday

χλαῖνα, ἡ

cloak

χλοαυγής

green

χλωρός

green

χοιρεῖος

of a pig, pig's

χόλος, ὁ; χολή, ἡ

bile, anger

χράομαι

I use; borrow

χρή

it is necessary

χρῆμα, τό

thing

χρήσιμος

useful

χρηστός

excellent

Χριστούγεννα, τά

Christmas

χρόνια πολλά

Happy Birthday!

χρονίζω

I delay, hold back

χρόνος, ὁ

time

χρυσοῦς

golden, of gold

χύδην

randomly, all over the place

χυμός, ὁ

juice

χωλός

lame, limping

χώνευσις, ἡ

smelting

χωνευτικόν, τό

Smeltings stick

xwre/w

I have room for

χωρίον, τό

place

χωρίς

outside, apart from

Ψ

 

ψαλίς, ἡ

scissors

ψάλλομαι

I twang

ψέγω

criticise, blame

ψεύδω

I deceive, trick

ψιάς, ψιάδος, ἡ

shower

ψιθυρίζω

I whisper

ψιλός

naked, bare

ψιττακός

parrot

ψοφέω

I make a noise

ψόφος, ὁ

noise

ψυχαγωγία, ἡ

entertainment

ψυχή, ἡ

soul; darling

ψύχομαι

I feel cold

ψυχρός

cold

Ω

 

o (addressing someone)

ὤγαθε

my dear chap

ὧδε

thus, so

ὠθέω

I push

ᾤον, τό

egg

ὦμος, ὁ

shoulder

ὤν, οὖσα, ὄν (ὄντ-)

being

ὠνέομαι

I buy

ὤρα, ἡ

hour

ὠραῖος

handsome, beautiful

ὡρολόγιον, τό

clock, watch

ὡς

that, how, as, to, about

ὥσπερ, ὠσπερεί

as if

ὥστε

so as to, so that

ὠχριάζω

I turn pale