Cartref/Home
Ffordd Deiniol - Bangor- Gwynedd


Archebu & Gwybodaeth / Booking & Information

Swyddfa docynnau/Box office
SWYDDFA DOCYNNAU

ORIAU AGOR
Llun-Sadwrn 9.30yb-5.00yh, pan fo perfformiad 8.00yh
Sul 6.00yh-8.00yh

Sut i Archebu:-
ARCHEBU DROS Y FFON:
01248 351708
Gallwch adael neges ar beiriant ateb pan fydd y Swyddfa Docynnau ar gau.

DRWY FFACS: 01248 351915
Archebwch drwy ffacs, gan gofio nodi eich enw, cyfeiriad a'ch rhif ffon a ffacs.

AR Y WE
Gallwch anfon e-bost dros y we:
theatr@theatrgwynedd.co.uk

YN BERSONOL
Gallwch alw i mewn i'r theatr - mae'r Swyddfa Docynnau yn y cyntedd.

DRWY'R POST
Anfonwch y manylion atom gan amgau tal priodol gyda amlen stampedig.
Gofalwch fod y tocynnau ar gael cyn gyrru'r siec neu archeb bost.
Dylid gwneud y sieciau yn daladwy i Theatr Gwynedd.
Bydd ffi o 50c am bostio.
Theatr Gwynedd, Ffordd Deiniol, Bangor, Gwynedd LL57 2TL.

SUT I DALU
Rhaid talu am docynnau o fewn PEDWAR diwrnod.
Rhaid casglu tocynnau o leiaf 30 munud cyn y perfformiad.
Bydd ffi o 50c y tocyn am ail werthu tocynnau.
Gallwch dalu gyda cherdyn credyd - rydym yn derbyn Mastercard, Barclaycard, Visa a Switch.

BOX OFFICE

OPENING HOURS
Monday-Saturday 9.30am-5.00pm, 8.00pm on performance days
Sunday 6.00pm-8.00pm

How to Book:-
TELEPHONE BOOKINGS:
01248 351708
Your messages will be recorded on an answering machine when the Box Office is closed.

BY FAX: 01248 351915
You may fax your requirements, please remember to state your name, address, fax and telephone number.

BY INTERNET
You may send an e-mail via the net:
theatr@theatrgwynedd.co.uk

IN PERSON
Call in at the theatre. The Box Office is in the main foyer.

BY POST
Just send us your details with payment and enclose a stamped addressed envelope.
Make sure the tickets are available before sending cheques or postal orders.
Please make cheques payable to Theatr Gwynedd.
A fee of 50p will be charged for postage.
Theatr Gwynedd, Ffordd Deiniol, Bangor, Gwynedd LL57 2TL.

HOW TO PAY
Tickets must be paid for within FOUR days.
Tickets must be collected at least 30 minutes before the performance.
There will be a surcharge of 50p per ticket for resale.
You can pay by credit card - we accept Mastercard, Barclaycard, Visa and Switch.
CYFLEUSTERAU I BOBL ANABL
I wneud y gorau o'r cyfleusterau byddai yn well hysbysu'r Swyddfa Docynnau o'ch anghenion.
Mynediad ar y gwastad i'r awditoriwm. Safle ar gyfer cadeiriau olwyn yn yr awditoriwm. Toiledau arbennig ar gael yn y bar.
Copi o'n rhaglen argraffedig ar gael mewn print bras neu ar dap awdio.
FACILITIES FOR DISABLED PEOPLE
To ensure the best use of our facilities please inform the Box Office of your requirements.
Level access to the auditorium. Space for wheelchairs in the auditorium. Specialised toilets in the bar.
Our printed programme is also available in bold print or on audio tape.
TOCYNNAU THEATR GWYNEDD ar gael yn:
John Jones, Siop WE Jones, Bethesda 01248 600251
Recordiau Cob, 320 Stryd Fawr, Bangor 01248 353020

Hefyd o'r Canolfannau Croeso a ganlyn:
Conwy 01492 592248; Caernarfon 01286 672232;
Caergybi 01407 762622; Llanfairpwll 01248 713177;
Porthmadog 01766 512981; Llandudno 01492 876413;
Pwllheli 01758 613000; Llanberis 01286 870765.

Hefyd o'r Llyfrgelloedd a ganlyn:
Pwllheli 01758 612089; Rhosneigr 01407 811293;
Llangefni 01248 750262; Deiniolen 01286 870080.
TICKET BOOKING AGENTS
John Jones, Siop WE Jones, Bethesda 01248 600251
Cob Records, 320 High Street, Bangor 01248 353020

Also the following Tourist Information Centres:
Conwy 01492 592248; Caernarfon 01286 672232
Holyhead 01407 762622; LlanfairPG 01248 713177;
Porthmadog 01766 512981; Llandudno 01492 876413;
Pwllheli 01758 613000; Llanberis 01286 870765.

Also the following Libraries:
Pwllheli 01758 612089; Rhosneigr 01407 811293; Llangefni 01248 750262; Deiniolen 01286 870080.
MEYSYDD PARCIO CYFLEUS GERLLAW THEATR GWYNEDD
Maes parcio GLANRAFON,
Maes parcio oddi tan LITTLEWOODS,
Maes parcio gerllaw y SWYDDFA BOST.
CAR PARKS NEAR THEATR GWYNEDD
GLANRAFON car park,
Car park under LITTLEWOODS,
Car park next to the main POST OFFICE.
SYLWCH AR Y CYFYNGIADAU YN YR AWDITORIWM
Dim tynnu lluniau, Dim ysmygu, Dim gwydrau, Dim recordio. Ffons symudol i'w troi ffwrdd.
Gofynnir i bobl sydd yn hwyr aros nes bydd man cyfleus yn y perfformiad cyn cael mynediad i'r awditoriwm.
Mae'n bosibl y cynhelir ymarfer tan rhywdro yn ystod noson ffilm.
RESTRICTIONS IN THE AUDITORIUM
No cameras, No smoking, No glasses, No recording. Mobile phones must be switched off.
Late-comers may be asked to wait until a convenient moment in the performance before being admitted to the auditorium.
It is possible that a fire drill may take place during a film.
Prisiau
Prices
Dyddiadur
Diary
Arddangosfa/
Exhibition
Cartref/Home

Prisiau Tocynnau / Ticket Prices

Seddi/Seating

SYLWER
Prisiau FFILMIAU YN UNIG yw rhain.
Mae cynhyrchiadau llwyfan wedi eu prisio bob yn un.
PLEASE NOTE
These prices are for FILMS ONLY.
Stage productions are priced individually.
Oedolion 4.50 Adults
Pensiynwyr, myfyrwyr,
a'r di-waith
3.50 Students, Senior Citizens,
and the unemployed
Plant Ysgol 2.50 School Children

Swyddfa docynnau/Box office

Mae Dyddiadur argraffedig Theatr Gwynedd yn cynnwys mwy o fanylion ar ein cyflwyniadau llwyfan a ffilm. Theatr Gwynedd's printed Diary contains more details of our stage and film presentations.
Am gopi rhad ac am ddim, neu i ymuno a'n rhestr bostio gyfrifiadurol, cysylltwch a ni os gwelwch yn dda. For a free copy, or to join our computerised mailing list, please contact us.
Prisiau
Prices
Dyddiadur
Diary
Arddangosfa/
Exhibition
Cartref/Home

Mae'r wybodaeth yn gywir wrth i'r tudalennau gael eu cyhoeddi i'r we. All information is correct at time of publishing to the web.
Please check details prior to performance for unforseen changes.