Theatr Gwynedd, Bangor, Gwynedd, UK.
Ffordd Deiniol - Bangor- Gwynedd

Theatr
Gwynedd
Dyddiadur
Digwyddiadau
Archebu / Gwybodaeth Technegol Newyddion/
Datganiadau
i'r Wasg
Cysylltwch a ni Dolennau
Amdanom ni/About us Digwyddiadau/Events Archebu/Booking Technegol/Technical Newyddion/News Cysylltu/Contacts Dolennau/Links
Theatr Gwynedd Diary
Events
Booking / Information Technical News /
Press Releases
Contact us Links
Ein cwmni cynhyrchu/Our producing company

Croeso i safle We Theatr Gwynedd Welcome to Theatr Gwynedd's Web-site
I ddychwelyd yma o unrhyw le ar safle Theatr Gwynedd cliciwch ar ein logo. To return here from anywhere on Theatr Gwynedd's site simply click on our logo.
Mae yna hefyd restr o ddolennau ar waelod y dudalen hon. There is also a list of links at the bottom of this page.

Ein bwriad yw i gael safle gyfeillgar a hawdd ei defnyddio, fel y gallwch ffeindio popeth yr ydych angen wybod am Theatr Gwynedd a Chwmni Theatr Gwynedd.

Our aim is to make this a friendly, easy-to-use site where you can easily find all you want to know about Theatr Gwynedd and our touring company, Cwmni Theatr Gwynedd.
A fyddech garediced a bod yn amyneddgar tra ein bod yn ei datblygu, ac os oes gennych unryw sylwadau neu awgrymiadau ar syt y gallai fod yn fwy hyblyg a defnyddiol cysylltwch a ni. Please bear with us while it is developed, and do tell us if you have any comments or suggestions on how we could make it more useful to you.
* * * DIOLCH * * * * * * THANK YOU * * *

Cartref/HomeTheatr Gwynedd

Dyma ni: Here we are:
Ah, Theatr Gwynedd...home of glamour in North-West Wales. Yes, it was built in the seventies - can you tell? You can almost smell the excitement, can't you?

BANGOR, GWYNEDD, UK

Theatr sy'n cynhyrchu/teithio, 348 o seddau.
Rhaglen ddwyieithog eang o Ddrama, Dawns, Ffilmiau, Cyngherddau, Opera, Sioeau cerdd.
Hefyd Gwyliau ffilm, arddangosfeydd ayb.
Producing/touring theatre, 348 seats.
Wide-ranging bilingual programme of Drama, Dance, Films, Concerts, Opera, Musicals.
Also Film festivals, exhibitions etc.
Mae Cwmni Theatr Gwynedd yn cynhyrchu dramau newydd a cyfoes yn ogystal a'r clasuron, ac yn eu teithio led-led Cymru.
Mae ein cynyrchiadau i gyd yn Gymraeg.
Cwmni Theatr Gwynedd is Theatr Gwynedd's producing company, presenting new and modern works alongside the classics, and touring throughout Wales.
All our productions are performed in Welsh.


Am fanylion o'n rhaglen tymor, neu mwy ar Gwmni Theatr Gwynedd, cliciwch yma:
For details of our season's programme, or more on Cwmni Theatr Gwynedd, click here:

Ein tymor o adloniant!/Our season of entertainment!   Ein cwmni cynhyrchu/Our producing company
 

Cyn hir... mwy o fanylion... mwy o newyddion...map o'r lleoliad... lluniau... adolygiadau... Cyn hir...Coming soon... more details... more news... map of location... pictures... reviews... Coming soon...

top
Cartref /Home

Cartref/HomeCysylltu / Contacts

Gallwch gysylltu a Theatr Gwynedd ar y cyfeiriadau a rhifau yma:
You can contact Theatr Gwynedd at these addresses and numbers:

Theatr Gwynedd, Ffordd Deiniol, Bangor, Gwynedd, LL57 2TL, UK

E-bost cyffredinol / general E-mail: theatr@theatrgwynedd.co.uk
Technegol - CLICIWCH YMA
Technical - CLICK HERE

Tel - Swyddfa Docynnau / Box Office : 01248 351708
Tel - Gweinyddiaeth/Technegol /
Admin/Technical: 01248 351707

Fax: 01248 351915

Mae Dyddiadur argraffedig Theatr Gwynedd yn cynnwys mwy o fanylion ar ein cyflwyniadau llwyfan a ffilm. Theatr Gwynedd's printed Diary contains more details of our stage and film presentations.
Am gopi rhad ac am ddim, neu i ymuno a'n rhestr bostio gyfrifiadurol, cysylltwch a ni os gwelwch yn dda. For a free copy, or to join our computerised mailing list, please contact us.
Cartref/Home

Cartref/HomeDolennau / Links

Dolennau i dudalennau o fewn safle Theatr Gwynedd:
Links to pages within Theatr Gwynedd's web-site:

Tudalen Cartref Theatr Gwynedd / Theatr Gwynedd's Home page
Am Theatr Gwynedd / About Theatr Gwynedd
Dyddiadur & Digwyddiadau / Diary of events
Cwmni Theatr Gwynedd
Newyddion diweddaraf & Datganiadau i'r Wasg / Latest news & Press releases
Archebu & Gwybodaeth arall / Booking & other information
Sut i gysylltu a ni / How to contact us
Map o Fangor / Map of Bangor
Dolennau / Links
Arddangosfeydd / Exhibitions
Tymor nesaf / Next season
Prisiau / Prices
Gwybodaeth dechnegol / Technical information
Cynlluniau Technegol / Technical Plans
Dolennau i safleoedd eraill / Links to other Web-sites
Diolchiadau / Acknowledgements

Dolennau i theatrau eraill, ayb.
Links to other theatres, etc.

Dewch yn ol cyn hir!
Come back soon!

top
Cartref/Home

Diolchiadau/Acknowledgements
Cartref/Home

Wedi ei ddiweddaru - : 01/11/01 - Last update

Mae'r wybodaeth ar y safle hon yn gywir wrth i'r tudalennau gael eu cyhoeddi i'r we. All information on this site is correct at time of publishing to the web.
Please check details prior to performance for unforseen changes.